23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 069-163777
Offentliggjort
07.04.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Ikast-Brande Kommune

Bærbare computere


Ikast-Brande Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ikast-Brande Kommune
CVR-nummer: 29189617
Postadresse: Rådhusstrædet 6
By: Ikast
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Schlie
E-mail: besch@ikast-brande.dk
Telefon: +45 99604076

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ikast-brande.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Bærbare computere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
30000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud på bærbare computer til skoler i Ikast-Brande Kommune. Der er tale om computere til både elever og medarbejdere.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 19 485 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30213000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Ikast-Brande Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud på bærbare computer til skoler i Ikast-Brande Kommune. Der er tale om computere til både elever og medarbejdere.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Produktkvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner fremgår af kravspecifikation og tilbudsliste, hvor de er nærmere beskrevet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 008-013194
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kontrakt på levering af bærbare computere til Ikast-Brande Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
18/03/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Elgiganten A/S
CVR-nummer: 17237977
Postadresse: Arne Jacobsens Allé 16, 2. sal,
By: København S
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 19 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 19 485 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udelukkelsesgrunde og ESPD:

Ordregiver er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136, hvis ikke tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD´et i Ethics angive, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund.

Herudover skal tilbudsgiver bekræfte, at denne heller ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6.

Ordregiver er derfor forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af ovennævnte frivillige udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD´et i Ethics angive, hvorvidt ordregiver er omfattet af en af ovennævnte frivillige udelukkelsesgrund.

Indhentelse af dokumentation for ESPD:

Den tilbudsgiver, som ordregiver påtænker at indgå kontrakt med, skal inden kontrakten kan tildeles dokumentere sin opfyldelse af egnethedskriterierne og ikke-opfyldelse af udelukkelsesgrundene, jf. afsnit 6.1 til 6.2 ved fremlæggelse af følgende dokumenter:

1) Serviceattest, som på tidspunktet for indlevering ikke er ældre end 6 måneder.

— Såfremt den vindende tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal denne fremlægge tilsvarende dokumentation i den version og/eller fra de myndigheder, som er relevante i den vindende tilbudsgivers hjemland.

2) Revisorunderskrevet erklæring for omsætning i seneste regnskabsår på kategorien computere en for det udbudte produktområde, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.2.

3) Hvis relevant: Dokumentation for konsortiedeltageres hæftelse eller andre enheders hæftelse og tilvejebringelse af ressourcer, jf. udbudsmaterialets pkt. 6.4 og 6.5.

Dokumentationen skal fremsendes inden en passende tidsfrist efter ordregivers anmodning herom.

Tilbudsgiverne er imidlertid meget velkomne til at fremsende dokumentationen tidligere, f.eks. sammen med tilbuddet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

Klage i forbindelse med indgåelse af en kontrakt skal indgives inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/04/2020

Send til en kollega

0.094