23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 069-164452
Offentliggjort
07.04.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Skatteministeriets Koncern ved Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Rammeaftale om it-udviklingsydelser


Skatteministeriets Koncern ved Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skatteministeriets Koncern ved Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Osvald Helmuths Vej 4
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Cindy Thorhauge
E-mail: Cindy.Thorhauge@ufst.dk
Telefon: +45 72388601

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.UFST.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=267715&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=267715&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om it-udviklingsydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en rammeaftale om it-udviklingsydelser.

Rammeaftalen vil blive tildelt til seks (6) leverandører og ydelserne under rammeaftalen vil blive indkøbt efter miniudbud.

Rammeaftalen skal give Udviklings- og Forenklingsstyrelsen adgang til at indgå konkrete delkontrakter om it-udviklingsydelser inden for de udbudte ydelsesområder. Ressourcer indkøbt under delkontrakter skal indgå i de løbende aktiviteter, der gennemføres i Skatteministeriets koncern (SKM) med det formål at styrke kvaliteten og effektiviteten i opgavevaretagelsen via ny- og videreudvikling af koncernens it-systemer og fælles komponenter.

It-udviklingsydelserne skal understøtte forretningsområderne person/erhverv, gæld, vurdering, motor, told og spil, herunder forretningsområdernes fagsystemer samt SKMs tværgående fælleskomponenter. Ydelserne skal understøtte SKMs Forretningsmæssige mål og behov, som er nærmere beskrevet i udbuds-materialet.

Rammeaftalen er nærmere beskrevet i punkt II.2.4).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
72220000
72230000
72232000
72240000
72245000
72250000
72300000
72310000
72312000
72312100
72314000
72316000
72600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

DK01 - Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen skal anvendes af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i samarbejde med departementet, de øvrige styrelser i Skatteforvaltningen og Spillemyndigheden, og således anvendes i hele SKMs koncern. I forbindelse med arbejde med tværgående fælleskomponenter kan der være arbejde, som tillige anvendes indenfor Skatteankestyrelsens og Medarbejder- og Kompetencestyrelsens forretningsområder.

Rammeaftalen omfatter levering af ydelser i form af opgaver (bistand med leveranceansvar og resultatforpligtelse) og bistand til udvikling (bistand med indsatsforpligtelse), herunder tilrådighedsstillelse af ressourcer eller et team af ressourcer, inden for følgende ydelsesområder:

- Ydelsesområde 1: IT-udvikling og konvertering

- Ydelsesområde 2: Idriftsættelse (handover/roll out)

- Ydelsesområde 3: Vedligeholdelse og support.

It-udviklingsydelser i form af opgaver kan bl.a. omfatte konfigurering og udvikling af ny funktionalitet, således at koncernens it-systemer løbende videreudvikles og moderniseres.

It-udviklingsydelser i form af bistand til udvikling kan bl.a. omfatte design, udviklingsydelser, uddannelse, test, vedligeholdelse, support og konvertering af data fra eksisterende systemer samt ad hoc-opgaver i øvrigt indenfor ydelsesområderne.

It-udviklingsydelser, som leveres af leverandørerne på rammeaftalens, skal være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, hvilket medfører, at leverandørerne løbende skal samarbejde tæt med SKM med henblik på håndtering af både omfangsrig og kompleks lovgivning og tilhørende forretningsprocesser.

Leverandøren skal som led i levering af de enkelte ydelsesområder kunne stille nødvendige udviklings- og testmiljøer til rådighed, herunder hvis nødvendigt for andre leverandører som nærmere fastlagt i de konkrete delkontrakter.

Levering af it-udviklingsydelserne skal ske i et agilt og tæt samspil med de relevante forretningsområder og medarbejdere i SKMs koncern (baseret på SAFe/Scrum, jf. udbudsmaterialet).

SKMs koncerns it-systemer er komplekse og varierede, hvilket også gør sig gældende i forhold til teknologier jf. bilag 01. Ydelserne som leveres af leverandørerne under rammeaftalen forventes bl.a. at være baseret på teknologierne; Java, Groovy, JVM, PostgreSQL, Oracle DB, Oracle PSRM, Weblogic, Spring Boot, Spring Integration, SOAP og REST. Hertil forventes det, at der vil blive anvendt standardteknologier til understøttelse forretningsområdet Told jf. bilag 01.

Leverandøren kan forvente både at udvikle på infrastrukturplatforme og i cloud. Ordregiver anvender i flere projekter Azure. Under forretningsområdet Vurdering er der et stort IT-udviklingsprojekt baseret på AWS Cloud med brug af tilhørende komponenter fra AWS.

SKMs Koncern anvender flere værktøjer i forbindelse med it-udvikling, som leverandøren forudsættes at kunne anvende ved levering af it-udviklingsydelserne omfattet af rammeaftalen. Værktøjerne er nærmere beskrevet i bilag 01.01 Samarbejdsværktøjer.

Leverandørerne skal bistå med løbende sikring og idriftsættelse (DevSecOps). It-udviklingsydelserne, som leveres af leverandørerne på rammeaftalen, skal efter idriftsættelse drives af SKMs eksisterende driftsleverandører.

SKMs koncerns it-systemer indgår i et komplekst systemlandskab med integrationer op imod en række andre it-systemer, og leverandørerne på rammeaftalen skal således samarbejde internt samt samarbejde med SKMs øvrige systemleverandører.

Der er ingen aftagepligt under rammeaftalen, og leverandørerne er således ikke garanteret nogen minimumsomsætning.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), i forhold til de ydelsesområder, som rammeaftalen omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages ud fra, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer erfaring med levering af ydelser, der er sammenlignelige med ydelsesområderne, og som er leveret i et sammenligneligt agilt og tæt samspil.

I vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, vil ordregiver tildele ansøgerne point på en skala fra 1-7 for hver ydelsesområde baseret på, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med at levere ydelser i et agilt og tæt samspil under ydelsesområdet. På den baggrund tildeles ansøgeren en samlet karakter, der beregnes som gennemsnittet af point tildelt for ydelsesområderne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

- Ansøgers samlede årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i den/det seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne om-sætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i den/det seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i den/det seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den/det seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som mindstekrav kræves en gennemsnitlige årlig omsætning på mindst 20 mio. DKK i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige leverancer, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelsesområder, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som rammeaftalen omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under rammeaftalen udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact (OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder), inddraget i relevant omfang. Der er stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 14.

Rammeaftalen omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Rammeaftalen stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen, herunder kan lokalitetskravet i databeskyttelseslovens § 3, stk. 9, og bestemmelser udstedt i medfør heraf finde anvendelse.

Rammeaftalen indeholder krav om, at relevante medarbejdere, skal kunne sikkerhedsgodkendes.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle formåen eller indgår i en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal enhederne og/eller deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 6
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/05/2020
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/05/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 24. april 2020.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail: dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70208014.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9).

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 7 medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Rammeaftalen udbydes som én samlet aftale, da ordregivers behov kan gå på tværs af de i punkt II.2.4) nævnte forretningsområder og ydelsesområder.

Rammeaftalen kan anvendes til bestilling af it-udviklingsydelser inden for de udbudte ydelsesområder i hele Skatteministeriets koncern, samt øvrige fremtidige behov i Skatteministeriets koncern.

Der vil d. 21. april 2020, kl. 10.00-11.00 blive afholdt informationsmøde om prækvalifikationen hos ordregiver på Osvald Helmuth Vej 4, 2000 Frederiksberg, medmindre forholdene ikke er hertil grundet COVID-19 situationen. I så fald vil informationsmødet blive afholdt elektronisk. Af hensyn til den praktiske planlægning skal interesserede senest 5 dage inden mødet tilmelde sig med angivelse af firmanavn, antal deltagere samt e-mailadresse på deltagere via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver kan reducere antallet af deltagere pr. firma. Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra informationsmøde, som vil blive meddelt til alle ansøgere via det elektroniske udbudssystem.

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør en anslået værdi af den påtænkte mængde på 400-600 fuldtidsårsværk. Antallet af fuldtidsårsværk er baseret på det historiske forbrug og de forventede fremtidige opgaver over de næste 4 år. Omfanget af indkøb under rammeaftalen kan forøges ud over de påtænkte mængder, som nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra kontraktunderskrivelse.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

I relation til punkt IV.2.4) så kan bilag 06 afleveres på dansk, svensk, norsk eller engelsk.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbudsforretningen gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor be-kendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 3529100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/04/2020

Send til en kollega

0.159