23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 069-164493
Offentliggjort
07.04.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Skatteministeriet v. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Opdateringer

Rettelse
(09.04.2020)

II.1.5
I stedet for:
Værdi eksklusive moms: 160 000 000 000 DKK
Læses:
Værdi eksklusive moms: 1 600 000 000 DKK


Yderligere oplysninger
Værdi angivet i afsnit II.1.5 bliver dermed identisk med værdi angivet i afsnit II.2.6:
Værdi eksklusive moms: 1 600 000 000 DKK.

Rettelse
(15.04.2020)

VI.4.3
Placering af det tekst, der skal ændres:3)
I stedet for:
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lo
Læses:
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

Rammeaftale om forretnings- og analyseydelser til it-, teknologi- og datarelaterede projekter


Skatteministeriet v. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skatteministeriet v. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Osvald Helmuthsvej 4
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Søndergaard
E-mail: Lotte.Sondergaard@UFST.DK
Telefon: +45 72374993

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ufst.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=253785&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=253785&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om forretnings- og analyseydelser til it-, teknologi- og datarelaterede projekter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftale om forretnings- og analyseydelser til it-, teknologi- og datarelaterede projekter.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72220000
72221000
72222000
72222200
72223000
72224000
72230000
72240000
72300000
72310000
72311000
72311100
72311200
72311300
72312000
72312100
72312200
72313000
72314000
72315000
72316000
72318000
72320000
72330000
79400000
79410000
79411000
79411100
79412000
79414000
79418000
79419000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

København, Hovedstaden

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalens formål: Formålet med rammeaftalen er at give Skatteministeriets koncern adgang til at indgå konkrete delkontrakter inden for de udbudte ydelsesområder. Delkontrakterne skal understøtte de løbende aktiviteter, der gennemføres i koncernen med det formål at styrke kvaliteten og effektiviteten i koncernens opgavevaretagelse via udvikling af koncernens anvendelse af it, teknologi og data, herunder organisering. Rammeaftalen har blandt andet til formål at understøtte tilrettelæggelse og gennemførelse af analyser ifm. it-projekter, herunder analyser af Skatteministeriets koncern, koncernens it-systemer og koncernens data, implementering af anbefalinger og tilrettelæggelse og gennemførelsen af projekter, herunder projekter vedrørende it-transition og it-modning.

Ydelsesområde 1: Analyse og udvikling af organisationen, forretningsbehov og forretningsprocesser ifm. it-projekter.

Ydelsesområdet omfatter bistand med analyse og udvikling af Skatteministeriet koncerns organisation, forretningsbehov og forretningsprocesser ifm. it-projekter med henblik på indfrielse af rammeaftalens formål angivet ovenfor, herunder implementerings-, kommunikations-, og konverteringsstrategier; opstilling og kvalificering af business cases, refinement, herunder nedbrydning af krav og forretningsafklaring, samt afdækning, optimering og implementering af forretningsprocesser.

Ydelsesområde 2: Analyser af IT-systemer og data og implementering af anbefalinger.

Ydelsesområdet omfatter bistand med analyser af IT-systemer og data, og anvendelsen heraf, i Skatteministeriets koncern samt implementering af anbefalinger med henblik på indfrielse af rammeaftalens formål angivet ovenfor, herunder analyser og understøttelse af implementering af arkitektur, informationssikkerhed, indkøb, datamanagement, konvertering af data, teststrategier, teknologi, service og begrebsformulering, review af løsninger, datamodellering og udviklingsmodeller.

Ydelsesområde 3: Projekt- og programstyring ifm. it-projekter.

Ydelsesområdet omfatter bistand med projekt- og programstyring ifm. it-projekter med henblik på indfrielse af rammeaftalens formål angivet ovenfor, herunder tilrettelæggelse af projekter og programmer, opgavescoping, ressourcestyring, tilrettelæggelse og administration af tidsplaner, måling og håndtering af projekt- og programrisici, tilrettelæggelse af kvalitetskriterier og opfølgning herpå.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 600 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 9
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), vedrørende ydelsesområde 1) til 3), som rammeaftalen omfatter, jf. punkt II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af ydelser inden for ydelsesområderne.

Ved vurderingen af hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, vurderes alle referencer, således at det vurderes hvorvidt referencerne tilsammen dokumenterer en høj grad af relevant erfaring, jf. ovenfor.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Ansøgers samlede årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 50 mio. DKK i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 5 betydeligste tilsvarende ydelser, jf. II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet for tilbudsafgivelse, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance.

Ordregiver ser gerne at referencen indeholder:

1) En kort, klar beskrivelse af leverancen, herunder med klar beskrivelse af hvilke af de under punkt II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrører.

2) Ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen

3) Økonomisk værdi af leverancen

4) Tidspunkt for leverancens påbegyndelse og afslutning, Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

5) Navn på modtager af leverancen

6) Telefonnummer til modtageren af leverancen.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de første 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige kvalifikationer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som rammeaftalen omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under rammeaftalen udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9). Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Rammeaftalen stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

Kontrakten indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af delkontrakter, skal kunne sikkerhedsgodkendes.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/05/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med prækvalifikationen, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen skal stilles senest den 24. april 2020.

Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før ansøgningsfristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail: dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, og nr. 7 medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Det bemærkes, at hver tilbudsgiver alene kan indgive én anmodning om prækvalifikation.

Rammeaftalen udbydes som én samlet aftale, da Skatteministeriet koncerns behov går på tværs af de omfattede ydelsesområder. Én samlet aftale understøtter Skatteministeriets strategi om at varetagelse af tværfaglige opgaver, og en effektiv håndtering af den høje kompleksitet og hastighed i koncernens opgavevaretagelse med de konkret relevante styringsredskaber for koncernen.

Rammeaftalen kan anvendes til bestilling af opgaver inden for de udbudte ydelsesområder i hele Skatteministeriets koncern, herunder opgaver i implementeringscenter for Ejendomsvurderinger, og implementeringscenter for inddrivelse, EU Told Kodeks-programmet, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, herunder opgaver i Legacy-kontorerne, samt øvrige fremtidige behov i Skatteministeriets koncern.

Der kan indgås periodekøbskontrakter i medfør af den udbudte rammeaftale. Periodekøbskontrakternes varighed vil variere og blive fastsat i overensstemmelse med det konkrete behov.

Der vil tirsdag den 21. april 2020, kl. 08.30-09.30 blive afholdt et orienteringsmøde om prækvalifikation hos UFST på adressen Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, medmindre forholdene ikke er hertil grundet COVID-19 situationen. I så fald vil orienteringsmødet blive afholdt elektronisk. Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet skal interesserede senest 5 dage inden mødet tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning, antal deltagere samt e-mailadresse på deltagere via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver kan reducere antallet af deltagere pr. firma. Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som vil blive meddelt til alle ansøgere, der deltager i udbuddet, via det elektroniske udbudssystem.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lo

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds emailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2020

Send til en kollega

0.093