23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 104-189665
Offentliggjort
02.06.2015
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

Vindere

(02.06.2015)
ATLAS ELEKTRONIK GmbH
Sebaldsbruecker Heerstr. 235
28309 Bremen, Tyskland

Software opdatering af ASO94-FS sonar produceret af Atlas Elektronik Gmbh med test, dokumentation og træning


Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Denne bekendtgørelse er omfattet af: Direktiv 2009/81/EF(Forsvar)

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
Lautrupbjerg 1-5
Att: Daniel Bien
2750 Ballerup
DANMARK
Telefon: +45 72571114
Mailadresse: fmt-ja10@mil.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://forsvaret.dk/fmi/eng

I.2) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3) Hovedaktivitet
Forsvar
1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten
Software opdatering af ASO94-FS sonar produceret af Atlas Elektronik Gmbh med test, dokumentation og træning.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 3: Forsvarstjenester, militære forsvarstjenester og civilforsvarstjenester

NUTS-kode DK

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Der ønskes indgået en aftale med Atlas Elektronik Gmbh (Atlas) vedr. softwareopdatering af ASO94-FS sonaren til en værdi af 133 000 EUR. ASO-94-FS sonaren er produceret og udviklet af Atlas. Opdateringerne vil muliggøre, at Sonaren kan fungere på en Windows 7 platform, og at sonaren vil kunne betjenes fra flere konsoller. Anskaffelsen omfatter også gennemførelse af tilhørende test, integration, dokumentation og træning.
II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

38113000, 73410000

II.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
Forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse / iværksættelse af et udbud
Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til direktiv 2004/81/EF
Kun en bestemt tilbudsgiver kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder / varer / tjenesteydelser af: tekniske årsager, årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder
Kontrakten på opdatering af ASO-94 softwaren tildeles Atlas Elektronik Gmbh (Atlas) direkte med hjemmel i forsvarsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e, idet Atlas er den eneste virksomhed, hvorfra opdateringsydelserne kan anskaffes. Dette er begrundet i at Atlas har enerettighederne til ASO94 sonaren og softwaren deri, ligesom at virksomheden fortsat er den eneste virksomhed, med den nødvendige tekniske know how om sonaren og softwaren deri, der er en forudsætning for kunne foretage de ønskede softwareopdateringer. Idet Atlas ikke har delt de tekniske oplysninger om sonaren og softwaren med andre leverandører, vil det tage mandeår, førend en anden leverandør end Atlas ville være i stand til at kunne levere de ønskede opdateringsydelser.
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Del V: Kontrakttildeling

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2) Oplysninger om tilbud
V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

ATLAS ELEKTRONIK GmbH
Sebaldsbruecker Heerstr. 235
28309 Bremen
TYSKLAND
Telefon: +49 42145702
Internetadresse: https://www.atlas-elektronik.com

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:
Værdi: 133 000 EUR
Eksklusive moms
V.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.3.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er) Kontrakten vil først blive indgået efter udgangen af 10 dage efter offentliggørelsen af denne bekendtgørelse, jf. Håndhævelsesloven § 4, stk. 1, nr. 2.
For klagefrister kan der i øvrigt henvises til Håndhævelsesloven § 7, stk. 3, hvoraf det fremgår, at en klage over, at ordregiver har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske
Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28.5.2015

Send til en kollega

0.062