23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 088-210400
Offentliggjort
06.05.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Københavns Universitet

Vindere

Udbud af ITSM-system

(08.01.2021)
Clever Choise
Industrivej 44
4000 Roskilde

Udbud af ITSM-system


Københavns Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Universitet
CVR-nummer: 29979812
Postadresse: Nørregade 10
By: København K
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 1165
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Have
E-mail: morten.have@adm.ku.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ku.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/166597

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=260386&B=KU
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=260386&B=KU
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af ITSM-system

Sagsnr.: 051-0536/20-7000
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet har til formål, at anskaffe og implementere en moderne og driftssikker platform til IT-sagsbehandling. Ved at implementere en moderne ITSM-platform forventer KU-IT at kunne indfri en række forbedringsønsker. Medarbejdere i IT-organisationen vil få et system, hvor de daglige opgaver med IT-sager kan foregå mere effektivt, både for den enkelte medarbejder og organisationen som et hele. KUs slutbrugere vil få adgang til IT-services i et mere professionelt interface, hvor de let skal kunne finde det ønskede, og have et overblik deres IT-sager.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
72250000
72251000
72252000
72253000
72253100
72253200
72261000
72300000
72330000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved at anskaffelse og implementering af en moderne ITSM-platform forventer KU-IT at kunne indfri en række forbedringsønsker. Medarbejdere i IT-organisationen vil få et system, hvor de daglige opgaver med IT-sager kan foregå mere effektivt, både for den enkelte medarbejder og organisationen som et hele. KUs slutbrugere vil få adgang til IT-services i et mere professionelt interface, hvor de let skal kunne finde det ønskede, og have et overblik deres IT-sager.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har som nævnt til hensigt at prækvalificere 3 tilbudsgivere, der vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

Såfremt antallet af tilbudsgivere, der opfylder de i udbudsbetingelsernes afsnit 7.2.2 angivne udelukkelsesgrunde og de i afsnit 7.2.3 angivne krav til tilbudsgivers egnethed, overstiger 3, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse tilbudsgivere.

Denne udvælgelse vil ske på baggrund af følgende kriterier:

Referencer:

Hvilke tilbudsgivere, der på baggrund af de fremlagte referencer, vurderes at have den største og mest relevante erfaring i relation til den udbudte løsning og til en lignende reference som ordregiver. Ved vurderingen heraf vil ordregiver særligt lægge vægt på:

I. Tilbudsgiver viser en tydelig erfaring med projektering, implementering og migrering fra et kundeejet og drevet ISTM-system over til leverandørens tilbudte ITSM-system (SaaS-baseret) med efterfølgende drift, support, løbende forbedring, måling, rapportering og demonstration af værdiskabelse.

II. og hvor tilbudsgiver har ageret løbende rådgiver for kunden ift. opbygning og optimering af ITSM processer, workflows og informationsgrundlag (viden, løsninger, konfigurationsoplysninger, serviceniveauer etc.) og viser at de i referencen har benyttet kompetencer til at løse opgaven for referencen.

III. hvor tilbudsgiver har migreret ordregivers eksisterende data til tilbudsgivers ITSM-system.

IV. hvor referencen er fra en lignende offentlig organisation.

Ovenstående er i prioriteret rækkefølge, hvilket betyder at ordregiver lægger størst vægt på (i) og derefter i faldende prioriteret rækkefølge.

Der henvises yderligere til udbudsbetingelserne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har anført en estimeret anslået kontraktværdi for den samlede anskaffelse. Ordregiver er bekendt med at den endelig kontraktværdi kan variere som følge af de varierende priser i det gældende marked. Den anførte værdi er således udelukkende vejledende.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

1) At tilbudsgiver har haft en årlig omsætning på mindst 5 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

2) At tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

3) At tilbudsgiver har haft en positiv soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, og

4) At tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring på mindst 5 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

1) Tilbudsgiver skal afgive minimum 3 referencer fra lignende og sammenlignelige løsninger.

2) De anførte referencer skal være udført inden for de seneste 3 år, idet igangværende referencer, som er igangsat og driftet i mere end ét år tillige accepteres. I forhold til det angivne omfang af ydelsen henvises der til størrelsen af ordregivers organisation, jf. kontraktens bilag 3 (Kundens eksisterende og fremtidige ITSM).

Afleverer tilbudsgiveren mere end 3 referencer, vil ordregiver kun inddrage de 3 første referencer. Dette omfatter tillige eventuelle referencer fra underleverandører, som tilbudsgiver støtter sig på i forhold til teknisk kapacitet.

For hver reference skal følgende oplyses:

(i) perioden for opgavens udførsel, herunder transitionsperiode og driftsperiode

(ii) navnet på kunden

(iii) kontaktperson hos kunden

(iv) en beskrivelse af den løste opgave med fokus på transitionen og driften, herunder med oplysning om tilbudsgivers projektansvar for at drive transitionen samt oplysning om, hvordan tilbudsgiver sikrede, at transitionen og den efterfølgende drift af løsningen blev en succes

(v) angivelse af antallet af brugere og slutbrugere

(v) den samlede kontraktsum.

3) At mindst én af tilbudsgivers referencer, der lever op til kravene ovenfor, har en samlet kontraktsum på mindst 5 mio. DKK.

Hver reference må maksimalt udgøre 4 680 tegn uden mellemrum (to normalsider). Tegn herudover vil ikke indgå i evalueringen. Det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at der ikke fremsendes referencer med flere tegn.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/06/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2020

Send til en kollega

0.035