23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 091-218054
Offentliggjort
11.05.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Nordjylland

Vindere

Tillæg til ingået delaftale - vedligeholdelse - laboratoriesvarportal af 30. maj 2018

(11.05.2020)
CGI Danmark A/S
Lautrupvang 10
2750 Ballerup

Tillæg til delftale - vedligeholelse - laboratoriesvarportal af 30. maj 2018


Region Nordjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Lasse Stender
E-mail: lasse.stender@rn.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tillæg til delftale - vedligeholelse - laboratoriesvarportal af 30. maj 2018

Sagsnr.: 2017-033076
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indgåelse af tillæg til aftale om vedligeholdelse, support og videreudvikling af laboratoriesvarportal, således at aftalen gøres tidsubegrænset på almindelige opsigelsesvilkår.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 723 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Syddanmark indgik i 2009, på vegne af alle 5 regioner, og på baggrund af gennemført miniudbud på SKI- rammeaftale 02.18, leveringsaftale med CGI Danmark A/S (CGI) (tidligere Logica A/S) om udvikling af en it-løsning til præsentation af alle parakliniske prøvesvar (Laboratoriesvarportalen). I forlængelse af leveringen af Laboratoriesvarportalen blev der indgået aftale om vedligeholdelse, support og videreudvikling af løsningen (herefter ”Aftalen”).

Aftalen blev i 2015 overdraget Region Nordjylland, der samtidigt hermed blev fælles regional systemansvarlig (FSA) for driften af applikationen med reference til Styregruppen for systemforvaltning (SYS).

Aftalen er efterfølgende suppleret med aftaler om support og vedligeholdelse af laboratoriemedicinportalen mellem CGI Danmark A/S og Region Nordjylland i henholdsvis 2016 og 2018. Den nuværende aftale udløber den 30. maj 2020.

I forbindelse med en revurdering af den nuværende aftale og værdien heraf er det konstateret, at det faktuelle fakturerede beløb overstiger den oprindelige værdiansættelse af vedligeholdelsesaftalerne. Den nuværende vedligeholdelsesaftale baseres på afregning iht. medgået tid. Der faktureres i 2018 ca. 410 000 DKK årligt til vedligeholdelse og support, hvortil kom ca. 390 000 DKK til udvikling. For 2019 er der budgetteret 410 550 DKK til support og vedligeholdelse og 520 200 DKK til videreudviklingsaktiviteter. Aftalen overskrider således, efter opgørelse af kontraktværdi i henhold til udbudslovens (UBL) § 38, tærskelværdien for EU-udbud på 1 595 391 DKK.

Region Nordjylland har imidlertid behov for at indgå en løbende aftale om support, vedligeholdelse og videreudvikling, således at regionerne sikres et permanent og stablet grundlag for vedligeholdelsen af systemet, idet der er tale om et kernesystem i det danske sundhedsvæsen.

Region Nordjylland har derfor som FSA for de øvrige regioner behov for at indgå en ny aftale med CGI Danmark A/S om varetagelsen af ovenstående opgaver. Aftalen indgås som et tillæg til en eksisterende aftale, men er i realiteten en ny aftale som følge af, at den nuværende aftale udløber.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Det er ordregivers vurdering, at ordregiver ikke har noget rimeligt alternativ til at aftage ydelserne om vedligeholdelse, support og videreudvikling af laboratoriesvarportalen fra andre leverandører end CGI Danmark A/S, idet:

1) support og vedligeholdelse af det eksisterende system – pga. den manglende adgang til kildekoden (kunden har ikke adgang eller rettigheder til kildekoden) – ikke kan udføres af andre end CGI.

2) opgaven vedrørende support og vedligeholdelse af det eksisterende system vurderes at være omfattet af udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 eller 3 om manglende konkurrence af tekniske årsager og/eller beskyttelse af eksklusive rettigheder.

3) alternativerne til at fortsætte aftalen med CGI vil være, enten

- at indkøbe et nyt system, eller

- at købe kildekoden af CGI, hvilke alternativer vurderes ikke at være proportionale i forhold til værdien af det eksisterende system og værdien af support- og vedligeholdelsesaftalen, og

4) opgaver relateret til videreudvikling af systemet ikke objektivt kan adskilles fra aftalen om support og vedligeholdelse af det eksisterende system, da en sådan adskillelse i både teknisk og økonomisk henseende ikke er proportional i forhold til systemets og opgavernes værdi, jf. også udbudslovens § 26, stk. 4. Det er i den forbindelse skønnet, at hovedformålet med vedligeholdelsesaftalen er support og vedligeholdelse af det proprietære system (der kører på CGI’s kildekode), idet denne del af aftalen ikke kan udbydes, hvorfor videreudviklingsdelen modsætningsvis ikke udgør eller kan udgøre kontraktens hovedformål.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Tillæg til ingået delaftale - vedligeholdelse - laboratoriesvarportal af 30. maj 2018

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
24/04/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: CGI Danmark A/S
CVR-nummer: 63890812
Postadresse: Lautrupvang 10
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 723 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

1) Klage skal være indgivet inden udløb af de klagefrister, der er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud.

Ordregiver anvender proceduren i lov om Klagenævnet for Udbuds § 4, hvorfor underskrivelse af kontrakten vil afvente afholdelsen af en 10-dages standstill periode, regnet fra dagen efter den dag, hvor nærværende bekendtgørelse er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

2) Klage over at ordregiver har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/05/2020

Send til en kollega

0.079