23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 123-301593
Offentliggjort
29.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Midtjylland, IT-afdelingen

Udbud af kontrakt om etablering og leje af 2 redundante IT Kommunikationsforbindelser mellem Aarhus og Gødstrup


Region Midtjylland, IT-afdelingen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland, IT-afdelingen
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Oluf Palmes Allé 25
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Krejsager
E-mail: rasmus.krejsager@stab.rm.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b9426296-0310-4b08-825a-14c6242cf6fc/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b9426296-0310-4b08-825a-14c6242cf6fc/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b9426296-0310-4b08-825a-14c6242cf6fc/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b9426296-0310-4b08-825a-14c6242cf6fc/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt om etablering og leje af 2 redundante IT Kommunikationsforbindelser mellem Aarhus og Gødstrup

II.1.2) Hoved-CPV-kode
64210000 Telefon- og datatransmissionstjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

I forbindelse med opførelsen af 2 nye datacentre ved DNV Gødstrup til Region Midtjylland IT (RM-IT) er der behov for redundante IT kommunikationsforbindelser mellem Gødstrup og Aarhus, dels for migrering af store datamængder i forbindelse med flytning og dels til stabile og hurtige forbindelse mellem hovedlokationerne DNU Aarhus og DNV Gødstrup i den daglige drift. Region Midtjylland udbyder derfor en kontrakt om etablering og leje af 2 redundante IT Kommunikationsforbindelser mellem Aarhus og Gødstrup. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 58. Der ønskes indgået 3 årig lejeaftale med mulighed for forlængelse i 2 år.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32570000 Kommunikationsudstyr
32562100 Optiske fiberkabler, til informationsoverførsel
32562300 Optiske fiberkabler til transmission af data
50330000 Vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr
50332000 Vedligeholdelse af telekommunikationsinfrastruktur
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
51300000 Installation af kommunikationsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med opførelsen af 2 nye datacentre ved DNV Gødstrup til Region Midtjylland IT (RM-IT) er der behov for redundante IT kommunikationsforbindelser mellem Gødstrup og Aarhus, dels for migrering af store datamængder i forbindelse med flytning og dels til stabile og hurtige forbindelse mellem hovedlokationerne DNU Aarhus og DNV Gødstrup i den daglige drift. Region Midtjylland udbyder derfor en kontrakt om etablering og leje af 2 redundante IT Kommunikationsforbindelser mellem Aarhus og Gødstrup. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 58. Der ønskes indgået 3 årig lejeaftale med mulighed for forlængelse i 2 år. Konkret ønskes mellem Aarhus og Gødstrup 2 stk. redundante (A/B) 100 Gbps Ethernet plus 2*16 Gbps Fiber Channel (FC) kommunikationsforbindelser på WDM (Wavelength-division multi-plexing):

- WDM forbindelse A: 100 Gbps Ethernet + 16 Gbps FC + 16 Gbps FC (til storage)

- WDM forbindelse B: 100 Gbps Ethernet + 16 Gbps FC + 16 Gbps FC (til storage).

Øvrige krav til ydelsen er beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse med 2 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for forlængelse af kontrakten med 2 år.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse tilbudsgivers egenkapital i det seneste regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers egenkapital skal i det seneste regnskabsår have været positiv.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke mindstekrav til tilbudsgivers tekniske og faglige kapacitet.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/07/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/07/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 er afskåret fra at afgive tilbud. Herudover er deltagelse i udbudsprocessen udelukket, hvis tilbudsgiver befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Tilbudsgiver skal erklære, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 eller i de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Klagegebyret er 20 000 DKK.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/06/2020

Send til en kollega

0.14