23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 033-081617
Offentliggjort
17.02.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Danmarks Radio

Genudbud af højttalere til DR’s produktionsfaciliteter


Danmarks Radio

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Radio
CVR-nummer: 62786515
Postadresse: DR Byen
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Tina Edelskov
E-mail: tit@dr.dk
Telefon: +45 28542270
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/84390e40-a264-4d3f-8177-46719d6eda0c/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/84390e40-a264-4d3f-8177-46719d6eda0c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/84390e40-a264-4d3f-8177-46719d6eda0c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/84390e40-a264-4d3f-8177-46719d6eda0c/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Medievirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af højttalere til DR’s produktionsfaciliteter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
32342000 Højttalere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette EU-udbud omfatter (gen)udbud af en 4-årig rammeaftale om anskaffelse af højttalere til DR’s produktionsfaciliteter. Hovedanskaffelsen i 2021 vil være 2,5 mio. DKK og i de efterfølgende år vil DR løbende tilkøbe højttalere i rammeaftalens løbetid.

DR tilstræber at udskifte den nuværende komplette portefølje af højttalere.

Der er 3 kategorier af højttalere omfattet af rammeaftalen:

1) ”Lille højttaler”

2) ”Mellem højttaler”

3) ”Stor højttaler”.

Der lægges stor vægt på højttalernes ensartethed de 3 kategorier imellem, hvorfor DR ønsker samme leverandør på tværs af kategorierne. Der skal derfor bydes på alle 3 kategorier.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

DK

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette EU-udbud omfatter (gen)udbud af en 4-årig rammeaftale om anskaffelse af højttalere til DR’s produktionsfaciliteter. Hovedanskaffelsen i 2021 vil være 2,5 mio. DKK og i de efterfølgende år vil DR løbende tilkøbe højttalere i rammeaftalens løbetid.

DR tilstræber at udskifte den nuværende komplette portefølje af højttalere.

Der er 3 kategorier af højttalere omfattet af rammeaftalen:

1) ”Lille højttaler”

2) ”Mellem højttaler”

3) ”Stor højttaler”.

Der lægges stor vægt på højttalernes ensartethed de 3 kategorier imellem, hvorfor DR ønsker samme leverandør på tværs af kategorierne. Der skal derfor bydes på alle 3 kategorier.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tilbudsgiver skal indsætte dokumentation på sammenlignelige leverancer i ESPD'et. Tilbudsgiver skal angive minimum 1 og maksimum 3 eksempler indenfor de seneste 3 år på leverancer af de tilbudte højttalertyper, hvor højttalerne er leveret til brug for broadcaststudie eller studie af lignende karakter og hvor tilbudsgiver har været hovedleverandør.

Såfremt DR modtager mere end 4 ansøgninger om prækvalifikation, vil DR udvælge de 4 ansøgere, som på tværs af højttalerkategorier har de bedste referencer. Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på at højttalerne er leveret til brug for broadcaststudie eller studie af lignende karakter.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive minimum 1 og maksimum 3 eksempler indenfor de seneste 3 år på leverancer af de tilbudte højttalertyper, hvor højttalerne er leveret til brug for broadcaststudie eller studie af lignende karakter og hvor tilbudsgiver har været hovedleverandør.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal angive minimum 1 og maksimum 3 eksempler indenfor de seneste 3 år.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/03/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 1564 af 15. december 2015 (udbudsloven), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamiske indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftlige underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

Lov om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer kan hentes på www.retsinformation.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2021

Send til en kollega

0.078