23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 109-286536
Offentliggjort
08.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Herning Kommune

Personalegoder


Herning Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herning Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 19
Postadresse: Torvet 5
By: Herning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Betina Houlind Kruse
E-mail: betina.h.kruse@herning.dk
Telefon: +45 96282345
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a8ff44e1-c003-4cb1-a112-8a5c82f4d3cf/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a8ff44e1-c003-4cb1-a112-8a5c82f4d3cf/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a8ff44e1-c003-4cb1-a112-8a5c82f4d3cf/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a8ff44e1-c003-4cb1-a112-8a5c82f4d3cf/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Personalegoder

II.1.2) Hoved-CPV-kode
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af personalegoder til Herning Kommunes medarbejdere inden for kategorierne smartphones, tablets og mobilt bredbånd.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32250000 Mobiltelefoner
72411000 Internetudbyder (ISP)
30213200 Tabletcomputere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver har ca. 6 000 ansatte. Disse vil i løbet af oktober/november måned få mulighed for at bestille de produkter, som er omfattet af aftalen.

Der indgås aftale med en leverandør, som vil have eneretten til at tilbyde ordregivers ansatte smartphones, tablets og mobilt bredbånd som personalegode.

For medarbejderens fulde overblik over de enkelte produkter, henvises der til en portal, hvor medarbejderen kan se priser på de enkelte produkter med og uden skattefordel.

Udbuddet omfatter:

- Smartphones og tablets

- Mobilt bredbånd.

”Personalegode” er karakteriseret ved følgende:

- Medarbejderen får et gode stillet til rådighed mod en aftale om lønnedgang (dette er også kendt som bruttolønsordning).

- Ordregiver opstiller ikke begrænsninger for brug af abonnement, tablet, smartphone eller mobilt bredbånd.

Administration af medarbejdermobiltelefoni er i Herning Kommune organisatorisk placeret under lønservice i direktionens stab.

Aftaleperioden for hver aftale mellem medarbejder og Herning Kommune er 12 måneder.

Aftaleperioden for hvert abonnement oprettet mellem ordre- og tilbudsgiver er ligeledes 12 måneder.

Den kommende leverandør skal tilbyde de leverede produkter gennem en online portal, hvor den enkelte medarbejder kan se priser på de tilbudte produkter med og uden skattefordel.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Abonnementer / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 80
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2021
Slut: 28/02/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke krav til økonomisk og finansiel kapacitet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leveringer der er udført i løbet af de seneste 3 år med beskrivelse af leverancerne samt angivelse af kontaktpersoner, som ordregiver må kontakte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum have 3 referencer på virksomheder/offentlige myndigheder hvortil tilbudsgiver har leveret produkter inden for den tilbudte delaftale under en bruttolønsordning.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/07/2021
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/07/2021
Tidspunkt: 11:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis:

1) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden

for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive

aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der

er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om

offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller

er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk.

4, jf. artikel 88.

2) tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren er hjemhørende.

3) ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet.

4) ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning.

5) ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion.

6) ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, eller

7) tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/06/2021

Send til en kollega

0.063