23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 181-468294
Offentliggjort
17.09.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Odense Kommune

Opdateringer

Annullering
(20.10.2021)

Efter ansøgningsfristen har ordregiver modtaget blot 1 ansøgning om prækvalifikation. Da ordregiver ønsker en konkurrencesituation i tilbudsfasen, ser vi os desværre nødsaget til at annullere udbuddet på grund af utilstrækkelig konkurrence. Ordregiver vil umiddelbart efter annullation foretage en afklaring af, hvorvidt og hvordan behovet kan konkurrenceudsættes med deltagelse af flere virksomheder.

Økonomiopfølgningssystem (indberetnings-, konsoliderings- og prognoseværktøj)


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Laila Kibsgaard Kristensen
E-mail: laik@odense.dk
Telefon: +45 23626900
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.odense.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/796f064d-fbe6-4075-b3b4-42681a8203f0/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/796f064d-fbe6-4075-b3b4-42681a8203f0/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/796f064d-fbe6-4075-b3b4-42681a8203f0/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Økonomiopfølgningssystem (indberetnings-, konsoliderings- og prognoseværktøj)

Sagsnr.: 88.00.00-G01-128-20
II.1.2) Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Odense Kommune påtænker at udbyde et indberetnings-, konsoliderings- og prognoseværktøj/system.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Systemet skal fungere som et integreret indberetnings-, konsoliderings- og prognoseværktøj til økonomiopfølgning, herunder indberetning og udarbejdelse af forventet regnskab, konsolidering af data til brug for afrapportering til administrativt og politisk niveau samt automatiserede prognoser. Systemet skal generelt bidrage til en effektiv it-systemunderstøttelse af ordregivers økonomistyring. Systemet skal indeholde integrationer til ordregivers it-miljø. Tilbuddet skal desuden indeholde tilknyttede ydelser omfattende implementering, uddannelse, dokumentation, driftsafvikling, support, vedligeholdelse og samarbejde om videreudvikling.

Systemet skal understøtte samtlige ordregivers enheder og institutioner. I bilag 2 pkt. 2 er ordregi-vers organisering og kapacitet beskrevet. Herunder har ordregiver i bilag 2 pkt. 2.3. estimeret det forventede antal brugere af Systemet. Estimeringen er foretaget på baggrund af eksisterende forhold med de forudsætninger, som kendes på udbudstidspunktet, og de estimerede antal er ikke bindende for ordregiver. Tilbudsgiver skal på denne baggrund afgive priser på tilrådighedsstillelse af Systemet uden begrænsninger på antallet af ordregiver (en kommunelicens).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Drift / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 3 gange i op til 12 måneder pr. option.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Teknisk og/eller faglig formåen:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

• Ansøger skal anføre referencer, der viser, at tilbudsgiver indenfor de seneste 3 år har leveret tilrådighedsstillelse af et integreret it-system til understøttelse af økonomiopfølgning, herunder indberetnings-, konsoliderings- og prognoseværktøj.

Ansøger skal levere mindst 1, men maksimalt 5 referencer.

Er der flere ansøgere, end det antal som skal prækvalificeres, og som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i ESPD’et, og som opfylder minimumskravene til egnethed, jf. pkt. 6.2, vil ordregiver udvælge de ansøgere, der bedst lever op til følgende udvælgelseskriterier om ”Relevante referencer” og ”Klimaaftryk”.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1: Forlængelse af kontrakt hhv. options år 1, 2 og 3

Option 2: Uddannelse for decentrale indberettere

Option 3: Uddannelse for brugere med læseadgang

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i delaftaler med henblik på at opnå de muligheder for transaktionsomkostningsminimering og stordriftsfordele der ligger i at samle hele kontrakten ved én leverandør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Relevante referencer jf. Udbudsbetingelsernes pkt. 6.6.1.:

Ved evalueringen af de angivne referencer tillægges det positiv vægt:

o At referencerne er sammenlignelige, dvs. at omfanget bedst muligt modsvarer den udbudte opgave, jf. pkt.3.2., herunder at en løsning, som kan understøtte lignende opgaver, er i drift i andre kommuner eller virksomheder.

o At ansøger har en beskrevet serviceorganisation, som vedligeholder et tilsvarende system hos andre offentlige eller private kunder.

o Antallet af referencer

Klimaaftryk jf. Udbudsbetingelsernes pkt. 6.6.2.:

Ved evalueringen af de angivne indsatser eller værktøjer tillægges det positiv vægt:

o At ansøger har indsatser, som har til formål at sikre så lavt et energiforbrug fra serverdriften som muligt.

o At ansøger kan demonstrere dokumentation på måling af CO2 udledning forbundet med serverdriften af løsningen eller af det/de datacentre, hvor løsningen hostes.

Udvælgelsen vil blive foretaget som en samlet vurdering på baggrund af ansøgningens oplysninger om relevante referencer og reduktion af CO2 udledning. Det vil dog blive tillagt størst vægt, at ansøgeren har relevante referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum 1 reference, jf. Udbudsbetingelsernes pkt. 6.2.1.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktudkast indgår i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 114-298765
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/10/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes pkt. 6.2

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2021

Send til en kollega

0.063