23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 107-296163
Offentliggjort
03.06.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Vejdirektoratet

Vindere

Nyindkøb af glatførestationer 2022

(27.07.2022)
Strøm Hansen
Vejle

Opdateringer

Rettelse
(22.06.2022)

III.1.3
Placering af det tekst, der skal ændres: Teknisk og faglig kapacitet
I stedet for:
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Tilbudsgiver skal fremsende referencer, der dokumenterer erfaring med minimumskravene beskrevet i nærværende punkt indenfor de seneste 3 år. Tilbudsgiver skal i ESPD'ets beskrivelsesfelt eller i et særskilt bilag redegøre for de enkelte referencer, herunder navn på kunden, kontraktsum, udførelses-/leveringsperiode og opsætning samt beskrivelse af referencen. Ved igangværende referencer skal det beskrives, hvor stor en del af opgaven, der er gennemført. Der ønskes ikke referencer på fremtidige opgaver. Der ønskes
maksimum 1 referencer. Det maksimale antal referencer gælder det samlede antal referencer for tilbudsgiver og de virksomheder, som tilbudsgiver baserer sin formåen på. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes dokumentation for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede formåen skal opfylde minimumskravet. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser
i så henseende. Tilsagn kan gives ved enhedens udfyldelse af felt hertil i ESPD og underskrift af ESPD. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven,§ 144, stk. 3. Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige
kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sit tilbud på med henblik på at opfylde minimumskravet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ordet "muligvis" er en fejl i EU-skabelon.
Tilbudsgiver skal have minimum 1 sammenlignelig reference omfattende levering og opsætning af en eller flere
glatførestationer. Referencen skal være udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb.
Læses:
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Tilbudsgiver skal fremsende referencer, der dokumenterer erfaring med minimumskravene beskrevet i nærværende punkt indenfor de seneste 3 år. Tilbudsgiver skal i ESPD'ets beskrivelsesfelt eller i et særskilt bilag redegøre for de enkelte referencer, herunder navn på kunden, kontraktsum, udførelses-/leveringsperiode og opsætning samt beskrivelse af referencen. Ved igangværende referencer skal det beskrives, hvor stor en del af opgaven, der er gennemført. Der ønskes ikke referencer på fremtidige opgaver. Der skal vedlægges minimum 1 reference og maksimum 2 referencer. Det maksimale antal referencer gælder det samlede antal referencer for tilbudsgiver og de virksomheder, som tilbudsgiver baserer sin formåen på. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes dokumentation for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede formåen skal opfylde minimumskravet. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser
i så henseende. Tilsagn kan gives ved enhedens udfyldelse af felt hertil i ESPD og underskrift af ESPD. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven,§ 144, stk. 3. Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige
kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sit tilbud på med henblik på at opfylde minimumskravet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ordet "muligvis" er en fejl i EU-skabelon.
Tilbudsgiver skal have minimum 1 og maksimum 2 sammenlignelige reference omfattende levering og opsætning af en eller flere
glatførestationer. Referencen(erne) skal være udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb.

Nyindkøb af glatførestationer 2022


Vejdirektoratet

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
CVR-nummer: 60729018
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibeke Fitzhugh
E-mail: vifit@vd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://vejdirektoratet.dk
Internetadresse for køberprofilen: http://vejdirektoratet.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/ongoing
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=atdzdoqawe</a>

Del II: Genstand

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremsende oplysninger om virksomhedens omsætning for det seneste regnskabsår i en udfyldt ESPD (Det fælles europæiske udbudsdokument). Den p&aring;tænkte vinder af udbuddet skal inden tildeling, som dokumentation for omsætning, fremsende kopi af årsregnskab eller revisorpåtegnet oplysning om årsomsætning. For virksomheder, der har været etableret i en kortere periode, fremsendes oplysningerne for så lang en periode af regnskabsåret som muligt. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde minimumskravet. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der gives fuldmagt til en person, der bemyndiges til at tegne sammenslutningen. Samtlige deltagende virksomheder hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk

hæftelse. Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordet "muligvis" er en fejl i EU-skabelon.

Minimumskrav til egnethed: Omsætning for seneste regnskabsår skal være mindst 2 mio. DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremsende referencer, der dokumenterer erfaring med minimumskravene beskrevet i nærværende punkt indenfor de seneste 3 år. Tilbudsgiver skal i ESPD'ets beskrivelsesfelt eller i et særskilt bilag redegøre for de enkelte referencer, herunder navn på kunden, kontraktsum, udførelses-/leveringsperiode og opsætning samt beskrivelse af referencen. Ved igangværende referencer skal det beskrives, hvor stor en del af opgaven, der er gennemført. Der ønskes ikke referencer på fremtidige opgaver. Der ønskes maksimum 1 referencer. Det maksimale antal referencer gælder det samlede antal referencer for tilbudsgiver og de virksomheder, som tilbudsgiver baserer sin formåen på. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes dokumentation for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede formåen skal opfylde minimumskravet. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende. Tilsagn kan gives ved enhedens udfyldelse af felt hertil i ESPD og underskrift af ESPD. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven,

§ 144, stk. 3. Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige

kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sit tilbud på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordet "muligvis" er en fejl i EU-skabelon.

Tilbudsgiver skal have minimum 1 sammenlignelig reference omfattende levering og opsætning af en eller flere glatførestationer. Referencen skal være udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
By: N/A
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12.5.2010, medefterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 02.06.2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgereom, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kortredegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1. 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidendeom, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen erblevet offentliggjort.

2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivereom, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kortredegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3. 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvorordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk.2.

4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning om kontraktensvidereførelse, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov omKlagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: DK-2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/05/2022

Send til en kollega

0.047