23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 109-308389
Offentliggjort
08.06.2022
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriet

Motorregister, AKR og EUCARIS-Applikationer - Drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling


Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriet
CVR-nummer: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Postadresse: Osvald Helmuths Vej 4
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lauge Bruun
E-mail: Udbudsjuristerne@UFST.dk
Telefon: +45 72370861
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ufst.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=330565&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=330565&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Motorregister, AKR og EUCARIS-Applikationer - Drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører transition, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af IT-systemet ”Motorregister, AKR og EUCARIS-Applikationer” samt tilhørende platforme. Der er tale om et system, som er i drift, men som skal i udbud grundet ophør af nuværende kontrakt. Systemet indeholder tre hovedfunktioner, som er tæt forbundne. Digitalt MotorRegister (DMR) indeholder oplysninger om køretøjer og anvendes af private og offentlige aktører. Alternativt Kontakt Register (AKR) indeholder oplysninger om personer og virksomheder, som ikke findes i Erhvervssystemet (ES) eller Centralt Skatteyderregister-Persondelen (CSR-P), men har en dansk eller udenlandsk adresse. EUCARIS-applikationerne anvendes til at udveksle køretøjsinformationer fra Motorregisteret med myndigheder i øvrige europæiske lande via det fælleseuropæiske European CAR and driving licence Information System, EUCARIS.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 380 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72130000 Konsulentvirksomhed vedrørende planlægning af databehandlingsanlæg
72150000 Konsulentvirksomhed vedrørende edb-revision og maskinel
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
72212000 Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel
72212200 Udvikling af programmel til netværk, internet og intranet
72212300 Udvikling af programmel til dokumentredigering, tegning, billedbehandling, tidsplanlægning og produktivitetsovervågning
72212400 Udvikling af programmel til forvaltning af forretningstransaktioner og privatsager
72212600 Udvikling af database- og operativsystemprogrammel
72212700 Værktøjer til programmeludvikling
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72300000 Datatjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DMR håndterer og indeholder oplysninger om ca. 5-6 mio. køretøjer, samt 3,5 mio. ejere af køretøjer. DMR benyttes til registrering af køretøjers tekniske data, afgiftspligter og forsikringsoplysninger. DMR er til for bil-kunder/-ejere i Danmark samt en lang række interessenter forbundet med import, køb og salg, registrering af, vedligeholdelse og skrotning af biler i Danmark.

DMR benyttes af alle bilhandlende/ejende borgere og erhvervsdrivende, ca. 1900 nummerpladeoperatører, ca. 65 forsikringsselskaber, ca. 200 bilimportører, ca. 900 bilforhandlere, leasingselskaber, finansieringsselskaber, 98 kommuner, sekundære erhvervsdrivende (parkeringsselskaber, Sund-og-Bælt, færgeselskaber, inkassovirk-somheder og advokater), Danmarks Statistik, Politiet, Trafikstyrelsen, reparatører og autogenbrugsvirksomhe-der. Systemet har derfor stor politisk bevågenhed.

Alternativt Kontakt Register (AKR) omfatter alternative registreringer af kontaktoplysninger på personer og virksomheder til brug for nogle af Skatteforvaltningens systemer i fm bl.a. opkrævning og juridiske enheder (for DMR).

EUCARIS er en gateway, som muliggør at EU- og EØS-lande kan forespørge på og udveksle køretøjsoplysnin-ger om køretøjer, der er registreret i de øvrige landes nationale køretøjsregistrer.

Udbuddet af Motorregister, AKR og EUCARIS Applikationer indeholder følgende ydelser:

a) Drift

b) Support og vedligeholdelse

c) Videreudvikling

d) Transition ind

a) Drift omfatter: drift, vedligeholdelse og overvågning af systemet, hvor produktionsmiljøet er driftet i et re-dundant setup med tilgængelighed på 99,7%.

Der anvendes seks miljøtyper i DMR og AKR: et udviklingsmiljø (DEV), et testmiljø (TEST), to systemintegra-tionstestmiljøer (SIT1, SIT2), et præproduktionsmiljø (TKT), et produktionsmiljø (PROD) samt et DMR-FTP PROD.

EUCARIS miljøer: EUCARIS PROD, EUCARIS PrePROD og EUCARIS SIT.

Licenser: Systemerne afvikles på Oracle produktstakken (WebLogic Server 12c, Oracle ServiceBus 12c, DBMS 12.2.01/14c/19c grundet løbende opgraderinger), som stilles til rådighed af UFST.

Operativsystemet er Redhat Linux. Platformen er repræsenteret i alle 6 miljøinstanser.

EUCARIS applikationen afvikles på Windows 2012 R2 Standard Server, installeret med .NET

EUCARIS deler database og servicebus med DMR. Den anvendte kapacitet er som følger: Fysiske servere: 54 stk., Virtuelle servere: 54 stk., CPU-kerner: 221 stk., RAM: 1024 GB, SAN-forbrug: 118 TB, Backup-forbrug: 103 TB.

b) Support og vedligeholdelse omfatter:

- Servicedesk for 2nd level support

- Ordregiver varetager selv internt 1st level support, og det vil derfor alene være superbrugere hos ordregiver, der vil kontakte leverandørens servicedesk.

- Incident, problem og change management via kundens ITSM-system samt forebyggende teknisk vedlige-holdelse.

- Håndtering af cirka 200 månedlige incidents af varierende kompleksitet, herunder primært databaserettelser af forkert indtastet data hos slutbrugerne.

- Vedligeholdelsesforbrug på cirka 14.000 timer årligt

c) Videreudvikling omfatter:

Ændring af funktionalitet i det udbudte system, herunder ændring af funktionalitet, der skyldes ændringer i lovgivning eller tekniske retningslinjer fra EU-Kommissionen eller andre offentlige myndigheder. Udviklings-behovet er på cirka 30.000 timer om året og følger primært den agile metode.

Kildekoden for Motorregister (DMR) og AKR er primært Java, og EUCARIS-applikationerne udvikles og ved-ligeholdes af tredjepart.

d) Transition ind omfatter:

- Transition af IT-systemet som beskrevet under pkt. a) Drift

- Etablering af driftsmiljøerne i leverandørens hostingcenter/-centre, herunder connectivity.

- Overtagelse, herunder test af eksisterende konfiguration og indhold af systemet samt migrering

- Levering af dokumentation.

- Etablering af et system med mange integrationer til eksterne systemer

- Implementering af eventuelle ændringer i løbet af transitionsperioden

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 380 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), i forhold til de udbudte hovedydelser, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages ud fra, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer erfaring med levering af ydelser, der er sammenlignelige med de udbudte hovedydelser.

I vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, vil ordregiver tildele ansøgerne point på en skala fra 1-5 for hver hovedydelse baseret på, i hvor høj grad referencerne tilsam-men dokumenterer relevant erfaring med at levere hovedydelserne. På den baggrund tildeles ansøgeren en samlet karakter, der beregnes som gennemsnittet af point tildelt for hovedydelserne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

- Ansøgers samlede årsomsætning i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i den/det seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne om-sætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves en positiv egenkapital i den/det seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i den/det seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den/det seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 600 mio. i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristen. Der vil blive taget hensyn til dokumentation for ydelser der er udført mere end tre år tidligere, fordi det er nødvendigt for at skabe tilstrækkelig konkurrence. Hver reference må ikke indeholde mere end 7.200 anslag (antal tegn med mellemrum). Hvis en reference indeholder mere end 7.200 anslag, vil alene de første 7.200 anslag blive taget i betragtning.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9), og ved vurderingen af, om minimumskravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Det skal fremgå af referencen, hvilke af de omhandlede ydelser der er udført inden for 5-årsperioden, såfremt kontraktperioden starter tidligere. Det skal ligeledes fremgå, om ydelserne leveret inden for 5-årsperioden er Transition, Drift, support osv.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslut-ning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes an-søger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Hvert af de i afsnit II.2.4 nævnte hovedydelser a) til d) skal fremgå af minimum 3 referencer, således at der demonstreres erfaring med alle ydelsesområderne.

Der skal angives mindst 3 referencer.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virk-somheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Ordregiver vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse efter investerings-screeningsloven. Se nærmere i udbudsbetingelserne

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/08/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret som bruger. Ordregiver har pga. fortrolighedshensyn, jf. UBL § 132, stk. 2, jf. § 5, stk. 2, undladt at give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til en begrænset del af udbudsmaterialet, fx dokumentation og kildekode. Adgang gives via virtuelt datarum, jf. Udbudsbetingelsernes bilag G og H, samt kildekodebesigtigelse, jf. Udbudsbetingelsernes Bilag B, pkt. 2 og Bilag J. Såfremt ansøgningen indeholder flere versioner af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 18. juli 2022 kl. 12:00. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes. Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, samt § 137, stk. 1, nr. 1, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for Ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Ansøger, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i ud-budslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 4 og nr. 7, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum i kontraktens løbetid. Skønnet er baseret på historisk forbrug sammenholdt med ordregivers kendskab til markedsforhold, samt estimerede opgaver under kontrakten. I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte varighed er fra Overtagelsesdagen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalender-dage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk ind-købssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordre-giveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/06/2022

Send til en kollega

0.046