23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 127-360972
Offentliggjort
05.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Helsingør Kommune

Udbud af pladsanvisningssystem


Helsingør Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
CVR-nummer: 64502018
Postadresse: Stengade 59
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jonas Kaas Knudsen Wilhjelm
E-mail: jkw11@helsingor.dk
Telefon: +45 25312253
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.helsingor.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/helsingoerkommune/tenderinformationshow.aspx?Id=115663
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af pladsanvisningssystem

Sagsnr.: 115663
II.1.2) Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregivers nuværende kontrakt om pladsanvisningssystem driftet af KMD udløber ultimo 2022, og dermed skal der indkøbes nyt system til idriftsættelse senest pr. 01.11.2022Kontraktens indhold omfatter følgende hovedelementer:• Implementering af pladsanvisningssystem• Initialuddannelse• Drift og vedligehold• Helpdesk og supportEndvidere indgår optioner på:• Arkivering• Udtræk, validering og aflevering af data til Danmarks Statistik• Levering af Ledelsesinformation• Exit (Overdragelse af data ved kontraktens ophør)

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
48400000 Programpakke til forvaltning af forretningstransaktioner og privatsager
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Helsingør Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregivers nuværende kontrakt om pladsanvisningssystem driftet af KMD udløber ultimo 2022, og dermed skal der indkøbes nyt system til idriftsættelse senest pr. 01.11.2022Kontraktens indhold omfatter følgende hovedelementer:• Implementering af pladsanvisningssystem• Initialuddannelse• Drift og vedligehold• Helpdesk og supportEndvidere indgår optioner på:• Arkivering• Udtræk, validering og aflevering af data til Danmarks Statistik• Levering af Ledelsesinformation• Exit (Overdragelse af data ved kontraktens ophør)

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 45% (ud af de 70%)
Kvalitetskriterium - Navn: Scenarier / Vægtning: 45% (ud af de 70%)
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering / Vægtning: 10% (ud af de 70%)
Pris - Vægtning: 30%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

48 måneder. ( 2 gange af 24 måneder)

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten omfatter en standardoption på fremstilling og aflevering af data i en godkendt arkiveringsversion til et af Ordregiver anvist offentligt arkiv, jf. bilag 1. Leverandøren er forpligtet til at fakturere det antal timer, der konkret er brugt på at levere en arkiveringsversion, forudsat at beløbet ikke er ubilligt. I bilag 4 har Leverandøren angivet det maksimale antal konsulenttimer, og maksimale pris, pr. option, der således udgør den øvre grænse for antallet af konsulenttimer, og dermed den maksimale pris, Leverandøren er berettiget til at fakturere for levering af en arkiveringsversion, idet Leverandøren dog aldrig kan kræve et større vederlag end de reelt dokumenterede, anvendte timer. På Ordregivers anmodning skal Leverandøren skriftligt redegøre for timeforbruget for levering af en arkiveringsversion. Endvidere skal Leverandøren på Ordregivers anmodning dokumentere tilgangen til at opfylde arkivlovgivningens krav til aflevering af digitale data til offentligt arkiv. Ordregiver er frit stillet til ikke at udnytte standardoptionen. Kontrakten omfatter en standardoption på udtræk, validering og aflevering af data til Danmarks Statistik, jf. bilag 1. Leverandøren er forpligtet til at fakturere det antal timer, der konkret er brugt på at levere dataene til Danmarks Statistik, forudsat at beløbet ikke er ubilligt. I bilag 4 har Leverandøren dog angivet det maksimale antal konsulenttimer, og maksimale pris, pr. option, der således udgør den øvre grænse for, hvor mange konsulenttimer og dermed den maksimale pris Leverandøren er berettiget til at fakturere for levering af en aflevering til Danmarks Statistik, idet Leverandøren dog aldrig kan kræve et større vederlag end de reelt dokumenteret anvendte timer. På Ordregivers anmodning skal Leverandøren skriftligt redegøre for timeforbruget for levering af en aflevering til Danmarks Statistik. Endvidere skal Leverandøren på Ordregivers anmodning dokumentere tilgangen til at udtrække, validere og aflevere data til Danmarks Statistik. Ordregiver er frit stillet til ikke at udnytte standardoptionen. Kontrakten omfatter en standardoption på udtræk og aflevering af ledelsesinformation til Ordregiver, jf. bilag 1 og bilag 9. Leverandøren er forpligtet til at fakturere det antal timer, der konkret er brugt på at levere et udtræk af ledelsesinformation, forudsat at beløbet ikke er ubilligt. I bilag 4 har Leverandøren dog angivet det maksimale antal konsulenttimer, og maksimale pris, pr. option, der således udgør den øvre grænse for, hvor mange konsulenttimer, og dermed den maksimale pris, Leverandøren er berettiget til at fakturere for levering af et udtræk af ledelsesinformation. På Ordregivers anmodning skal Leverandøren redegøre for timeforbruget for levering af en aflevering til Danmarks Statistik. Endvidere skal Leverandøren på Ordregivers anmodning dokumentere tilgangen til udtræk og aflevering af ledelsesinformation til Ordregiver, idet Leverandøren dog aldrig kan kræve et større vederlag end de reelt dokumenteret anvendte timer. Ordregiver og Leverandøren kan ved enighed aftale, at udtrækket skal afleveres i et andet format end angivet i bilag 1 og bilag 9. Ordregiver kan kræve, at standardoptionen udnyttes med en frekvens på 1 gang pr. uge eller med en lavere frekvens, jf. også bilag 1. Derudover kan Ordregiver frit kræve en højere frekvens for udnyttelse af standardoptionen, f.eks. daglig levering af ledelsesinformation. Ordregiver er frit stillet til ikke at udnytte standardoptionen. Kontrakten omfatter i Bilag 17 optioner som Ordregiver kan udnytte i forbindelse med Kontraktens ophør, og Leverandørens vederlag for disse optioner fremgår af bilag 4. Ordregiver kan således vælge at udnytte en option på exitproces og/eller opbevaring af Ordregivers data. Ved udnyttelse af optionen om exitproces giver Ordregiver Leverandøren Skriftlig meddelelse herom senest 5 Dage før Leverandøren senest skal iværksætte proceduren for exitproces for at kunne afslutte denne inden Kontraktens ophør, henset til varigheden af proceduren for exitprocessen, der fremgår af tidsplanen herfor i bilag 17. Ved udnyttelse af optionen på opbevaring af Ordregivers data giver Ordregiver Leverandøren Skriftlig meddelelse herom senest Dagen før Kontraktens ophør. Optionen på opbevaring af Ordregivers data løber i op til 5 år efter Kontraktens ophør. Ordregiver kan til enhver tid opsige optionen med 15 Dages varsel. Leverandøren er alene berettiget til vederlag for den periode Ordregiver udnytter optionen på opbevaring af Ordregivers data. Ved optionens ophør skal Leverandøren udlevere Ordregivers data til Ordregiver, i det format Ordregivers data blev udleveret i, ved Kontraktens ophør. Såfremt der ikke skete udlevering af Ordregivers data i forbindelse med Kontraktens ophør, skal Ordregivers data udleveres i Ordregivers standardformat, jf. bilag 17 og bilag 10. Leverandøren er ikke berettiget til særskilt vederlag for denne udlevering af Ordregivers data, idet denne er en del af optionen på opbevaring af Ordregivers data.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterier:• Ansøgers egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår• Ansøgers soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsåro Soliditetsgraden beregnes efter følgende formel: Egenkapital × 100 / Aktiver• Ansøgers omsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår• Under ”øvrige økonomiske og finansielle krav” skal tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav:Mindstekrav:For at være egnet, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:• Ansøgers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår skal som minimum være positiv• Ansøgers soliditetsgrad skal som minimum være 10% i hvert af de 3 seneste regnskabsår• Ansøger skal have en omsætning på minimum 3.000.000 DKK for hvert af de 3 seneste regnskabsår• Det seneste afsluttede årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.Såfremt tilbudsgiver/ansøger er et konsortium eller en sammenslutning af virksomheder, eller såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders/virksomheders økonomiske og finansielle formåen, skal mindstekravene være opfyldt for de enheder/virksomheder samlet set for sammenslutningen/konsortiet. Dog skal hver enkelte deltager i sammenslutningen/konsortier have en positiv egenkapital (første krav) og en soliditetsgrad på minimum 10% i hvert af de 3 seneste regnskabsår(andet krav).

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterier:• Liste over de betydeligste leveringer af pladsanvisningssystemer til kommuner, der er leveret inden for de seneste 3 år. Ansøger fremsende mindst 2 referencer på levering af pladsanvisningssystem. Der skal for hver levering angives følgende oplysninger:o Tidspunkt for hvornår pladsanvisningssystemet jf. den relevante kontrakt er levereto Kundenavn og kontaktoplysningero Kontraktværdi i danske kr. ekskl. moms for leveranceno Kort beskrivelse af leverancenVed betydeligste leveringer forstås leverancer af pladsanvisningssystemer, hvor økonomisk værdi og kundens størrelse målt på indbyggertal, har størst lighed med dette udbud.For sammenslutninger / konsortier er det tilstrækkeligt, at sammenslutningen samlet set opfylder mindstekravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger fremsende mindst 2 referencer på levering af pladsanvisningssystem

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/08/2022
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Helsingør Kommune via comdia-systemet

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Helsingør Kommunes udbudsafdeling (i alt 5 licenser) og 2 fagpersoner fra Helsingør Kommune. Tilbuddet indhentes fra Comdia-portalen. Der er ikke yderligere adgang til materialet

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Helsingør Kommune gør opmærksom på, at Tilbudsgiver overfor Ordregiver skal erklære, at den ikke er omfattet af forordning (EU) nr 833/2014 (Sanktioner vedtaget mod Rusland)

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2022

Send til en kollega

0.109