23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 011-028818
Offentliggjort
16.01.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Servere og storage


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Tanja Haas
E-mail: tah@ski.dk
Telefon: +45 20851433
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/646275c8-6371-4626-be6c-351b32bb060d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/646275c8-6371-4626-be6c-351b32bb060d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/646275c8-6371-4626-be6c-351b32bb060d/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Servere og storage

Sagsnr.: 50.03
II.1.2) Hoved-CPV-kode
48800000 Informationssystemer og servere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI udbyder rammeaftale 50.03 Servere og storage, der omfatter levering af hardware og software der bruges til at konfigurere og konstruere server- og/eller storage-systemerne, herunder integrerede systemer, service- og supportaftaler til systemer leveret under rammeaftalen, samt tilknyttede tekniske ydelser, der leveres som timebaserede ydelser i sammenhæng med systemerne. Derudover omfatter rammeaftalen, at systemerne kan leveres som "pay as you go", der er en fleksibel løsning, hvor kunden kan skalere server- og/eller storage-kapaciteten op og ned. Se nærmere i bilag B og bilag B.1. SKI forventer, at rammeaftalen tildeles flere leverandører, jf. punkt IV.1.3), og den efterfølgende tildeling af leveringskontrakter på baggrund af rammeaftalen sker ved direkte tildeling eller miniudbud, alt efter det konkrete indkøbsbehov, jf. nærmere i bilag D til rammeaftalen. Rammeaftalen rummer en forpligtelse for nogle af kunderne til at benytte rammeaftalen i bestemte situationer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 664 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48820000 Servere
48780000 Programpakke til systemadministration, datalagerstyring og indholdsforvaltning
32562000 Optiske fiberkabler
32581100 Datatransmissionskabel
30211500 CPU'er eller processorer
30234000 Lagermedier
30233100 Lagerenheder til datamater
30236110 Ram-hukommelser (Random access memory)
30237280 Strømforsyningstilbehør
72110000 Konsulentvirksomhed vedrørende valg af maskinel
72140000 Konsulentvirksomhed vedrørende leveranceprøvning af maskinel
72130000 Konsulentvirksomhed vedrørende planlægning af databehandlingsanlæg
72590000 Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
72591000 Udarbejdelse af serviceaftaler
72610000 Datamatsupporttjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se beskrivelsen i punkt II.1.4. Angående kunderne på aftalen uddybes, at disse bl.a. omfatter hele staten, 3 regioner og 73 kommuner. Se nærmere om kunderne i bilag A, og den tilhørende Kundeliste, samt om forpligtelsen til at bruge rammeaftalen i særbilag 1.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder hver, så rammeaftalen har en samlet maksimal varighed på 48 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

• Under ”Samlet årsomsætning” anføres tilbudsgivers samlede årsomsætning for det seneste disponible regnskabsår.

• Under ”Finansielle nøgletal” anføres tilbudsgivers soliditetsgrad, samlede egenkapital og samlede aktiver i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem tilbudsgiverens samlede egenkapital og tilbudsgiverens samlede aktiver.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit B, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.3 og 9.2.1.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en samlet omsætning på mindst DKK 100 mio., ekskl. moms.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en soliditetsgrad på mindst 10 %.

Ved det ”seneste disponible regnskabsår” forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), eller hvis tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, beregnes den samlede omsætning som summen af de økonomiske aktørers omsætning.

Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapitals værdi i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), eller hvis tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, beregnes soliditetsgraden som alle de økonomiske aktørers samlede egenkapitals værdi i forhold til de økonomisk aktørers samlede aktiver, udregnet i procent. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen, beregnes tilbudsgivers soliditetsgrad således på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekravene til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen, skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges dokumentation for økonomisk og finansiel formåen, i form af årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste samlede omsætning og soliditetsgrad, herunder egenkapital og aktiver, fremgår.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på en eller flere støttende virksomheders økonomiske og finansielle formåen, skal den/de støttende virksomheder påtage sig at hæfte solidarisk med tilbudsgiver, jf. rammeaftalens punkt 6.4. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes punkt 9.2 om ESPD, hvori den støttende virksomhed skal oplyse den økonomiske og finansielle formåen, som stilles til rådighed for tilbudsgiver, og udbudsbetingelsernes punkt 16.4 om støtteerklæring. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2 om ESPD og 9.5, andet tekstafsnit.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke mindstekrav til teknisk og faglig formåen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sit tilbud i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles tilbudsgiver.

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. Herudover indeholder rammeaftalen en arbejdsklausul.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 113-317545
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/02/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/02/2023
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

• Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2.

Ad II.1.5): Den skønsmæssige vurdering af rammeaftalens anslåede værdi er angivet i punkt II.1.5). Den er baseret på:

• Historisk forbrug på aftaleområdet

• Erfaringerne om omsætning og omsætningsudvikling fra den tidligere Rammeaftale 50.03 Servere og storage (2019)

• Et skøn af den forventede omsætning af Pay as you go-løsninger, som er en udvidelse af sortimentet ift. den forrige aftale

• Hvem der er kunder, og deres estimater af det kommende forbrug

• Markedsforhold, herunder inflation

Hen over den samlede varighed på 4 år, dvs. inklusive mulighederne for forlængelse, samt på tværs af alle kunderne på rammeaftalen, er der således også en usikkerhed om, hvad rammeaftalens værdi ender med at blive.

Skønnet indebærer derfor både en vurdering af den anslåede værdi af rammeaftalen, og en vurdering af rammeaftalens maksimale værdi. På den baggrund er rammeaftalens maksimale værdi fastsat til DKK 3,729 mia. Denne værdi anses ikke for klart usandsynlig. Den maksimale værdi kan dog ændres i henhold til de enhver tid gældende udbudsregler.

Forskellen mellem rammeaftalens anslåede værdi og maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om, hvad rammeaftalens værdi ender med at blive. I den forbindelse er der lagt vægt på følgende forhold:

• En nemmere og bredere anvendelse af aftalen end den nuværende

• En stigende tendens i datamængden, der kræver mere og mere server- og storage kapacitet

Skønnet af rammeaftalens anslåede værdi og rammeaftalens maksimale værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige saglige skøn af forbruget på rammeaftalen på udbudstidspunktet inkl. muligheder for forlængelse og evt. optioner, og på tværs af alle aktører i rammeaftalen, jf. punkt IV.1.3), uanset det endelige antal heraf.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

• Ad IV.2.4): Fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan dog accepteres.

• Rammeaftalen er omfattet af forbuddet i artikel 5k i EU-forordning 833/2014, og SKI kræver en erklæring fra den tilbudsgiver som SKI har til hensigt at tildele rammeaftalen, jf. nærmere i udbudsbetingelsernes punkt 16.5.

• Tilbudsgiver skal være opmærksom på om den, i medfør af reglerne om investeringsscreening, skal søge om tilladelse hos Erhvervsstyrelsen til at indgå rammeaftalen, hvis SKI agter at tildele rammeaftalen til tilbudsgiver. Se nærmere i udbudsbetingelsernes punkt 17.2.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/01/2023

Send til en kollega

0.062