23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

VESTFORSYNING ERHVERV A/S

ERP-løsning


VESTFORSYNING ERHVERV A/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [VESTFORSYNING ERHVERV A/S] ---
Den ordregivende enheds aktiviteter Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel ERP-løsning
Beskrivelse Opgaven omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af et standardsystem som en cloudbaseret service. Aftalen angår en ny moderniseret løsning for Ordregiver, som skal erstatte den tidligere benyttede ERP-løsning. Løsningen skal understøtte den eksisterende forretning, herunder daglige funktioner og arbejdsgange, hvilket også medfører at løsningen også skal integrere til tredjepartssystemer.
Identifikator for proceduren a55a1225-2ef0-43af-befd-aded41a9fc6b
Intern identifikator 159839
Type af procedure Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 3,300,000   DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Beskrivelse [ Rent nationale udelukkelsesgrunde. ] ---
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0000
Titel ERP-løsning
Beskrivelse Opgaven omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af et standardsystem som en cloudbaseret service. Aftalen angår en ny moderniseret løsning for Ordregiver, som skal erstatte den tidligere benyttede ERP-løsning. Løsningen skal understøtte den eksisterende forretning, herunder daglige funktioner og arbejdsgange, hvilket også medfører at løsningen også skal integrere til tredjepartssystemer.
Intern identifikator 159839
5.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ):  72416000   Applikationsudbydere
Yderligere klassificering   ( cpv ):  72260000   Programmelrelaterede tjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ):  72250000   System- og supporttjenester
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling :   Vestjylland   ( DK041 )
Land :   Danmark
5.1.3  Anslået varighed
Startdato 2024-03-01+01:00
Slutdato 2028-02-29+01:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 0
Beskrivelse 24 måneder.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 3,300,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende forhandlingstilbud. Ordregiver forventer at gennemføre to forhandlingsrunder, men forbeholder sig retten til enten at afholde flere forhandlingsrunder eller kun at afholde én forhandlingsrunde. Førnævnte vil til enhver tid ske ved forudgående underretning til samtlige tilbudsgivere.<br>
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse Ansøgning om prækvalifikation skal vedlægges oplysninger omkring økonomisk og finansiel egnethed. Ansøgere, der ikke opfylder minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen vil IKKE komme i betragtning for videre evaluering af deres tilbud. Nøgletal for de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår skal oplyses. Virksomheder der endnu ikke har afsluttet tre regnskabsår skal aflevere tilgængelige oplysninger.
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse Følgende nøgletal skal oplyses, og skal overholde nedenstående krav:&nbsp;<ul><li><strong>Årsomsætning</strong> for de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår, der stilles krav om en minimumsomsætning på 5 mio. dkr. p. a.&nbsp;</li><li><strong>Egenkapitalen</strong> må ikke have været mindre end 1,5 mio. dkr. i de seneste tre (3) år.&nbsp;</li><li><strong>Soliditetsgraden</strong> skal minimum være 25 procent i de seneste tre (3) regnskabsår.</li></ul>
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse Ansøger skal oplyse følgende pr. reference: <ul><li>Modtager af leverancen (kunden) </li><li>Angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen </li><li>Leverancens omfang </li><li>Beskrivelse af leverancen</li></ul>
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse Mindstekrav til referencen: <ul><li>Ansøger har leveret og implementeret mindst tre (3) referencer inden for de seneste fem (5 år), der omfatter levering af lignende cloudbaserede it-løsninger til lignende kunder. Referencen skal have været driftet inden for de seneste tre (3) år.</li></ul>
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren 3
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Kvalitet
Beskrivelse Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) 30
Kriterium :
Type Kvalitet
Beskrivelse Organisation og service
Vægtning (procentdel, præcis) 30
Kriterium :
Type Kvalitet
Beskrivelse Tidsplan
Vægtning (procentdel, præcis) 10
Kriterium :
Type Pris
Beskrivelse Pris
Vægtning (procentdel, præcis) 30
5.1.11  Udbudsdokumenter
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://www.comdia.com/servia/tenderinformationshow.aspx?Id=159839 ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Tilladt
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2023-11-23+01:00   12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   MONTH
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse Kontraktudførelsesvilkårene fremgår af udbudsmaterialet
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning Betalingsbetingelserne vil være efter en betalingsplan som følger af leverandørens tidsplan.
Oplysninger om undersøgelsesfrister I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ VESTFORSYNING ERHVERV A/S ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ VESTFORSYNING ERHVERV A/S ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ VESTFORSYNING ERHVERV A/S ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ VESTFORSYNING ERHVERV A/S ] ---
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn VESTFORSYNING ERHVERV A/S
Registreringsnummer 26350697
Postadresse Nupark 51    
By Holstebro
Postnummer 7500
Landespecifik underafdeling Vestjylland   ( DK041 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Anne-Mette Runge Fris
E-mail afri@servia.dk
Telefon +45 70505050
Internetadresse https://www.servia.dk
Andre kontaktpunkter :
Officielt navn Nævnenes Hus
Postadresse Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Land Danmark
Telefon +45 72405600
Internetadresse http://www.naevneneshus.dk
Andre kontaktpunkter :
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41715000
Fax +45 41715100
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   e0551fd8-277c-4dde-8b60-8957a3216666   01
Formulartype Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-07+01:00   12:00:00+01:00
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00680301-2023
EUT-S-nummer 216/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-09Z

Send til en kollega

0.062