23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Nordfyns Kommune

Leveringskontrakt på jobcenterløsning til Nordfyns Kommune


Nordfyns Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn Nordfyns Kommune
Køberens retlige status Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Leveringskontrakt på jobcenterløsning til Nordfyns Kommune
Beskrivelse Nordfyns Kommune skal anskaffe et nyt fagsystem til understøttelse af arbejdsgange og processer vedrørende afklaring, visitation og indsatser, herunder dokumentation og journalisering af borgerens sag, i forbindelse med arbejdsformidling, jobrådgivning, revalidering, fleksjob, rehabilitering, jobafklaringsforløb, ressource forløb, helhedsorienteret plan vedr. beskæftigelsesindsats, kontanthjælp mm. Tildelingen er foretaget på SKI rammeaftale 02.19.02. Der er tildelt på ydelsesområde 14 - Arbejdsmarked. Ordregiver har efter en bred intern proces afdækket behovet og har på baggrund af disse undersøgelser foretaget en behovsopgørelse. Tildelingen er sket i henhold til rammeaftalens regulering.
Identifikator for proceduren 58eae52a-8774-4689-9872-18ac8e05435f
Intern identifikator Leveringskontrakt på jobcenterløsning til Nordfyns Kommune
Type af procedure Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Fyn   ( DK031 )
Land Danmark
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger SKI aftalen vurderes at være egnet til det pågældende indkøb, da den understøtter en effektiv konkurrenceudsættelse og udbudspligten findes således afløftet i henhold til udbudsloven.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Teknisk ID for partiet LOT-0001
Titel Leveringskontrakt på jobcenterløsning
Beskrivelse Nordfyns Kommune skal anskaffe et nyt fagsystem til understøttelse af arbejdsgange og processer vedrørende afklaring, visitation og indsatser, herunder dokumentation og journalisering af borgerens sag, i forbindelse med arbejdsformidling, jobrådgivning, revalidering, fleksjob, rehabilitering, jobafklaringsforløb, ressource forløb, helhedsorienteret plan vedr. beskæftigelsesindsats, kontanthjælp mm.
Intern identifikator Leveringskontrakt på jobcenterløsning
5.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne Kunden kan forlænge Leveringskontrakten op til 2 gange med 12 måneder pr. gang
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Fyn   ( DK031 )
Land Danmark
Yderligere oplysninger
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 6   YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 2
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 9,707,758   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger Tildelingen er foretaget på SKI rammeaftale 02.19.02. Der er tildelt på ydelsesområde 14 - Arbejdsmarked. Ordregiver har efter en bred intern proces afdækket behovet og har på baggrund af disse undersøgelser foretaget en behovsopgørelse. Tildelingen er sket i henhold til rammeaftalens regulering. SKI aftalen vurderes at være egnet til det pågældende indkøb, da den understøtter en effektiv konkurrenceudsættelse og udbudspligten findes således afløftet i henhold til udbudsloven. Den direkte tildeling foretages på rammeaftalen med betegnelsen: 02.19 Fagsystemer, udbudt af Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S med bekendtgørelsesnr. 2023/S 013-035186
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Beskrivelse Tildelingen er foretaget på SKI rammeaftale 02.19.02 Der er tildelt på ydelsesområde 14 - Arbejdsmarked Ordregiver har efter en bred intern proces afdækket behovet og har på baggrund af disse undersøgelser foretaget en behovsopgørelse. Tildelingen er sket i henhold til rammeaftalens regulering. Herunder er indgået vurdering af underkriteriet Pris.
Vægtning (pointantal, præcis) 100
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister I henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud(i det følgende benævnt Lov om Klagenævnet for Udbud), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4; 5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. En klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Nordfyns Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 9,707,758   DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn KMD A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator KMD A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0001
Værdien af resultatet 9,707,758   DKK
Underentrepriseværdien er kendt nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten Leveringskontrakt på Jobcenterløsning til Nordfyns Kommune
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 2023-12-15+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten 2023-12-29+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Nordfyns Kommune
Registreringsnummer 29188947
Afdeling Arbejdsmarked, Jobcenter
Postadresse Vesterled 8    
By Søndersø
Postnummer 5471
Landespecifik underafdeling (NUTS) Fyn   ( DK031 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Elisabeth Hansen
E-mail kontakt@tohv.dk
Telefon +4553360036
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1  ORG-0002
Officielt navn KMD A/S
Registreringsnummer 26911745
By Ballerup
Postnummer 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) Københavns omegn   ( DK012 )
Land Danmark
E-mail ski_kmd@kmd.dk
Telefon 44 60 12 09
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1  ORG-0003
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer 37795526
Postadresse Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) Vestjylland   ( DK041 )
Land Danmark
Telefon +4572405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0004
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer 10294819
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) Københavns omegn   ( DK012 )
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +4541715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen 3c28389a-8c0a-475e-a7d5-048b56625c08   01
Formulartype Resultater
Bekendtgørelsestype Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2024-01-08Z   12:29:37Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00013144-2024
EUT-S-nummer 6/2024
Offentliggørelsesdato 2024-01-09Z

Send til en kollega

0.094