23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
23.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Udbud af transparente TV, DVD og fjernbetjeninger samt vægbeslag til Kriminalforsorgen


Direktoratet for Kriminalforsorgen

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Direktoratet for Kriminalforsorgen
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Offentlig orden og sikkerhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af transparente TV, DVD og fjernbetjeninger samt vægbeslag til Kriminalforsorgen
Beskrivelse :  Køb af TV apparater i transparent kabinet med og uden indbygget DVD modul og med spærrede tilslutningsstik samt transparent fjernbetjening, DVD mm. og antennekabler samt vægbeslag. Køb af transparent elkedel.
Identifikator for proceduren :  af117706-b5b1-4db1-8fb8-9224754122b8
Intern identifikator :  23-15-0784
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Rammeaftalen vedrører indkøb af TV og DVD afspillere samt elkedler til indsatte i danske fængsler og arresthuse, til brug i celler og udvalgte fællesområder. Da produkterne skal installeres i fængsler og arresthuse, stilles der særlige sikkerhedskrav til apparaterne og deres funktionalitet; det må bl.a. ikke være muligt at kommunikere med omverdenen via apparaterne fx. via internet og derfor skal apparaterne have spærrede og uvirksomme stik f.eks. USB/HDMI. Apparater installeret i cellerne skal være mellem 22" og 32" tommer og have transparent kabinet, transparent fod samt transparent universal fjernbetjening. Desuden skal de have indbygget DVD-modul. Elkedler skal have transparente baser, håndtag samt vandbeholdere m.m De særlige krav til transparens, gør det muligt at opretholde de sikkerhedsmæssige forskrifter og mulighed for visitation af apparaterne.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  32324300 Fjernsynsudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  30233152 Dvd-afspillere og/eller -indspillere
Yderligere klassificering ( cpv ):  32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  32300000 Fjernsyns- og radiomodtagere samt lyd- eller videooptagere eller -gengivere
Yderligere klassificering ( cpv ):  32320000 Fjernsynsudstyr og av-udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  32324000 Fjernsynsmodtagere
Yderligere klassificering ( cpv ):  32324100 Fjernsynsmodtagere, farve
Yderligere klassificering ( cpv ):  39711300 Elektrotermiske apparater
2.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger :  Alle Kriminalforsorgens matrikler. Se adresseliste i bilag C
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  6,800,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  6,800,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Jf. udbudslovens §137, stk 1, nr 2, vælger ordregiver at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at tilbudsgiveren under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.
Konkurs :  Jf. udbudslovens §137, stk 1, nr 2, vælger ordregiver at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at tilbudsgiveren under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.
Korruption :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 1. nr. 2. skal ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. Danske tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt tilbudsgiver er af anden nationalitet skal tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Jf. udbudslovens §137, stk 1, nr 2, vælger ordregiver at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at tilbudsgiveren under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.
Deltagelse i en kriminel organisation :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 1. nr. 1. skal ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42) Danske tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt tilbudsgiver er af anden nationalitet skal tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Jf. udbudslovens § 136 stk 1, nr 2 samt udbudslovens § 137 stk 1, nr 3, vælger ordregiver at udelukke en tilbudsgiver fra en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise at tilbudsgiver jf. udbudslovens § 39 stk 3, som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :   Jf. udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 1, vælger ordregiver at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88 Danske ansøgere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt tilbudsgiver er af anden nationalitet skal tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 1. nr. 5. skal ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15) Danske tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt tilbudsgiver er af anden nationalitet skal tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
Svig :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 1. nr. 3. skal ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. Danske tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt tilbudsgiver er af anden nationalitet skal ansøger fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 1. nr. 6. skal ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1) Danske tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt tilbudsgiver er af anden nationalitet skal tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
Insolvens :  Jf. udbudslovens §137, stk 1, nr 2, vælger ordregiver at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at tilbudsgiveren under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :   Jf. udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 1, vælger ordregiver at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88 Danske ansøgere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt tilbudsgiver er af anden nationalitet skal tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Jf. udbudslovens §137, stk 1, nr 2, vælger ordregiver at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at tilbudsgiveren under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Jf. udbudslovens § 136, stk 4, vælger ordregiver at udelukke tilbudsgiver fra en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise at tilbudsgiver i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 eller 3, og, hvis det er relevant, i § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, de fastsatte minimumskrav til egnethed i §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Jf. udbudslovens § 136 stk 1, nr 1, vælger ordregiver at udelukke en tilbudsgiver fra en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise at tilbudsgiver jf. udbudslovens § 24, nr. 18, i forhold til det pågældende ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Jf. udbudslovens § 137 stk 1, nr 5, vælger ordregiver at udelukke tilbudsgiver fra en udbudsprocedure, hvis ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Jf. udbudslovens § 136 stk 1, nr 4, vælger ordregiver at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at tilbudsgiver under udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Jf. udbudslovens § 137 stk 1, nr 4, vælger ordregiver at udelukke tilbudsgiver fra en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :   Jf. udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 1, vælger ordregiver at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88 Danske ansøgere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt tilbudsgiver er af anden nationalitet skal tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 3. skal ordregiver udelukke en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. Dette medmindre bestemmelsens stk. 4 eller 5 finder anvendelse. Danske tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt tilbudsgiver er af anden nationalitet skal tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Jf. udbudslovens §137, stk 1, nr 2, vælger ordregiver at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at tilbudsgiveren under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.
Betaling af skatter og afgifter :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 3. skal ordregiver udelukke en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. Dette medmindre bestemmelsens stk. 4 eller 5 finder anvendelse. Danske tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt tilbudsgiver er af anden nationalitet skal tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 1. nr. 4. skal ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiver ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21) Danske tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt tilbudsgiver er af anden nationalitet skal tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud af transparente TV, DVD og fjernbetjeninger samt vægbeslag til Kriminalforsorgen
Beskrivelse :  Køb af TV apparater i transparent kabinet med og uden indbygget DVD modul og med spærrede tilslutningsstik samt transparent fjernbetjening, DVD mm. og antennekabler samt vægbeslag. Køb af transparent elkedel.
Intern identifikator :  23-15-0784
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  32324300 Fjernsynsudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  30233152 Dvd-afspillere og/eller -indspillere
Yderligere klassificering ( cpv ):  32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  32300000 Fjernsyns- og radiomodtagere samt lyd- eller videooptagere eller -gengivere
Yderligere klassificering ( cpv ):  32320000 Fjernsynsudstyr og av-udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  32324000 Fjernsynsmodtagere
Yderligere klassificering ( cpv ):  32324100 Fjernsynsmodtagere, farve
Yderligere klassificering ( cpv ):  39711300 Elektrotermiske apparater
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Nej
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger :  Alle Kriminalforsorgens matrikler. Se adresseliste i bilag C
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-05-01+02:00
Slutdato :  2027-04-30+02:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kontrakten kan forlænges 1 x 12 mdr. Brug af option på forlængelser udløses ved meddelelse til leverandør 3 mdr. før ikrafttræden
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  6,800,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  6,800,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Årsomsætning de seneste 3 år
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal udfylde oplysninger i EU-supply om tilbudsgivers omsætning de seneste 3 disponible regnskabsår samt egenkapital de seneste 3 disponible regnskabsår afhængig af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Som dokumentation herfor vil tilbudsgiver ved verificeringen af ESPD blive bedt om at fremsende årsregnskaber eller tilsvarende relevant dokumentation, hvoraf ovenstående informationer skal fremgå. Såfremt ordregiver i medfør af udbudslovens § 151, stk 5 selv kan indhente årsregnskaber eller relevant dokumentation i national database, vil tilbudsgiver ikke blive bedt om at fremsende yderligere dokumentation for disse informationer. Mindstekrav til det niveau, der kræves: Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital for hvert af de 3 afsluttede regnskabsår. Tilbudsgiver skal dokumentere, at virksomheden har en gennemsnitlig årlig omsætning på minimum 5 mio. DKK gennem de 3 seneste afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal udfylde oplysninger om referencer i ESPD. Bemærk at de angivne referencer ikke må være ældre end 3 år fra udløb af tilbudsfrist og ikke vedrøre fremtidige leverancer, dog gerne igangværende. Referencerne bør indeholde: - beskrivelse af opgave - de leverede services - kontraktsum - aftaleperiode Ordregiver forbeholder sig ret til at indhente kontaktoplysninger for den konkrete reference, såfremt dette findes nødvendigt. Der kan maksimalt angives fem (5) referencer pr. tilbudsgiver, uanset om tilbudsgiver udgøres af en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds formåen eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (konsortium). Det er alene ESPD, der danner grundlag for vurderingen af referencen, og tilbudsgiver bedes derfor være særligt opmærksom på at få inkluderet de samtlige efterspurgte informationer i referencebeskrivelsen i ESPD. Mindstekrav til det niveau, der kræves: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere en (1) sammenlignelig reference. Med sammenlignelig reference, menes lignende opgaver som levering til Kriminalforsorgen. Det vil sige leverance til en kunde med geografisk mange adresser på tværs af landsdele.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Krav til Kvalitet er beskrevet i Bilag 1, Kravspecifikation samt Bilag 2-5, Prisbilag samt Evalueringskrav
Vægtning (pointantal, præcis) :  20
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Vurderes på baggrund af Tilbudsgivers udfyldelse af Bilag 2-5, Prisbilag samt Evalueringskrav
Vægtning (pointantal, præcis) :  80
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Påkrævet
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Varianter :  Ikke tilladt
Beskrivelse af den finansielle garanti :  Leverandøren accepterer en vedståelsesfrist på 6 mdr., ved afgivelse af tilbud
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-02-22+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-02-22+01:00 12:00:00+01:00
Sted :  Direktoratet for Kriminalforsorgen
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af en klage: En klage skal indgives til Klagenævnet for Udbud senest 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort jf lovens § 7, stk 2. Senest samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud, skal Klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden, jf lovens § 6, stk 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i satnd still perioden, skal Klager oplyse om, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk 1. Klagevejledning kan findes på http://klfu.naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  1
Yderligere omfattede købere :  Der påtænkes indgåelse af kontrakt med en leverandør
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling :  Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Direktoratet for Kriminalforsorgen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Direktoratet for Kriminalforsorgen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Direktoratet for Kriminalforsorgen
Organisation, der behandler tilbud :  Direktoratet for Kriminalforsorgen
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Direktoratet for Kriminalforsorgen
Registreringsnummer :  53383211
Afdeling :  Koncern Indkøb
Postadresse :  Strandgade 100
By :  København K
Postnummer :  1401
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Camilla Parbst
Telefon :  +45 72554351
Internetadresse :  https://www.kriminalforsorgen.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  4b43a7d7-9976-439b-9531-0d2e8f98e41a -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-22Z 11:01:10Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00044991-2024
EUT-S-nummer :  16/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-23Z

Send til en kollega

0.047