23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 105-240567
Offentliggjort
05.06.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Energinet Forretningsservice A/S

Opdateringer

Annullering
(22.09.2018)

Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD (European Single Procurement Document) udfyldes. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i prækvalifikationsmaterialet i EU-Supply.
For at bruge ESPD’et, gør venligst følgende:
— Gem XML filen på din computer, eksempelvis på skrivebordet (tilgængeligt via EU-Supply),
— Åben linket https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome
— Vælg det foretrukne sprog,
— Vælg ”Jeg er en økonomisk aktør”,
— Vælg ”Importer ESPD”,
— Upload XML versionen af ESPD’et fra skrivebordet,
— Vælg det land virksomheden er lokaliseret i,
— Udfyld ESPD’et med de oplysninger, som er udbedt,
— Efter færdiggørelsen af ESPD’et, vælg ”oversigt” og gennemgå de indtastede informationer,
— Efter gennemgang vælges nederst ”Download i” som pdf og/eller XML fil, hvorefter det gemmes på computeren;
— Upload pdf og/eller XML versionen af ESPD’et til ”Mine svar” i EU-Supply som jeres anmodning om deltagelse i denne prækvalifikation.
Bemærk venligst følgende:
— En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og Del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet.
Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring,
— Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger.
De til enhver tid værende selskaber på Energinets hjemmeside oplyst under Fakturering kan anvende rammeaftalen: https://energinet.dk/Indkoeb/Om-indkoeb/Fakurering---praktisk-info

Udbud af Managed Service


Energinet Forretningsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Energinet Forretningsservice A/S
39314797
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
Telefon: +45 70102244
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=212938&B=ENERGINET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=212938&B=ENERGINET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Managed Service

Sagsnr.: 18/02202
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker ved etablering af nærværende rammeaftale at have mulighed for at anskaffe teknologi-specifik IT-assistance i projektorganiseret form. Projektorganiseret IT-assistance baseres på Kundens beskrivelse af behov, Kundens udfærdigelse af en IT-tilstandsrapport samt Leverandørens projektforslag. Kunden kan således anskaffe IT-konsulenttimer i form af et Projektteam på aftalen til opgaver inden for udvikling, konfiguration, integration eller vedligehold samt evt. tilknyttede IT-arkitekturopgaver. Der er til Rammeaftalen tilknyttet en anskaffelse af Projektledelse til styring og planlægning af ressourcer og aktiviteter.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72211000
72212000
72212100
72220000
72230000
72240000
72250000
72260000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Energinet.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Energinet igangsætter hermed udbud af Rammeaftale på Managed Service. Rammeaftalen er gældende for Energinet Koncernen.

Rammeaftalen skal anvendes til indkøb af ressourcer til udvikling og vedligeholdelse af Energinets egenudviklede applikationer på Microsoft.net platformen.

Applikationerne understøtter driftsplanlægning og vedligeholdelsesplanlægning i det danske elnet samt beslægtede funktionsområder.

Applikationerne er forretningskritiske, komplekse it-systemer, som anvendes aktivt alle døgnets timer af såvel Energinet som en række eksterne aktører.

Energinet kan via rammeaftalen anskaffe 3 typer af ydelser:

1) Udviklingsteams, der er sammensat til at gennemføre udvikling af funktionalitet specificeret af Energinet. Udviklingsteams er lokaliseret hos Leverandøren men skal anvende Energinets metoder og værktøjer, idet teamets leverancer indgår som delleverancer til Energinets egen udviklingsorganisation, der har ansvaret for den samlede systemleverance herunder idriftsættelse og efterfølgende vedligeholdelse;

2) Konsulenter til supplering/ressourceforstærkning af eksisterende udviklingsteams hos Kunden eller hos Leverandøren;

3) Specialister til løsning af analyseopgaver eller gennemførelse af kortere projekter, hvor særlig ekspertise er påkrævet.

Leverandøren skal som en del af leverancerne inspirere Energinet vedrørende tekniske, metodiske eller organisatoriske tiltag, der kan medvirke til en øget effektivitet og kvalitet i systemudviklingen.

I forbindelse med indgåelse af rammeaftalen skal Leverandøren levere et fast udviklingsteam bestående af 7 fuldtidsressourcer til opstart hurtigst muligt.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Energinet prækvalificerer de 5 bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af en samlet vurdering af:

- De fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang referencerne vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, jf. punkt II.2.4. Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes formål,

- Antal gennemsnitlige medarbejdere de sidste 3 år som har udført arbejde på Microsoft.net platformen. Afgørende er jo flere jo bedre.

Hovedvægten i vurderingen vil være på referencerne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver ønsker kun at indgå kontrakt med økonomisk solide virksomheder. Dette med henblik på at sikre at virksomheden har et eksistensgrundlag under hele kontraktperioden.

Ansøgeren skal bekræfte sin økonomiske formåen i ESPD del IV.B: ”Økonomisk og finansiel formåen” med information fra seneste års regnskab i relation til følgende økonomiske nøgletal:

1) Soliditetsgrad (Egenkapital / Samlet balancesum).

Tallene skal oplyses i ESPD del IV.B (Finansielle nøgletal).

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal information vedrørende ESPD del IV.B tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder, jf. afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger”.

Ansøgeren er efter anmodning fra ordregiver forpligtet til at dokumentere opfyldelse af kravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Soliditetsgraden skal minimum være 15 pct. i det seneste regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer for sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de sidste 3 år skal udfyldes i ESPD del IV.C: ”Teknisk og faglig formåen”.

Referencerne skal indeholde:

- En detaljeret beskrivelse af det faktisk udførte arbejde for hver leverance (opmærksomheden henledes på, at tekstboksen i ESPD kan rumme mere tekst, end hvad der er synligt, samt at det er muligt at kopiere tekst ind i boksen),

- Kontraktværdi (hvis muligt),

- Dato for det udførte arbejde,

- Kontaktoplysninger for den enkelte virksomhed (herunder kontaktperson).

Energinet forbeholder sig ret til at kontakte de anførte kontaktpersoner.

Endvidere forbeholder Energinet sig ret til at lade egne erfaringer indgå, såfremt en given ansøger har anført Energinet som reference.

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal information vedrørende ESPD del IV.C tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder, jf. afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger”.

Referencelisten bør ikke overstige de 5 mest sammenlignelige og relevante leverancer. Såfremt referencelisten inkluderer mere end 5 leverancer, vil kun de første 5 angivne referencer indgå i evalueringen. Hvis ansøgeren deltager i udbudsproceduren sammen med andre i en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) eller hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, vil det maksimale antal referencer, der skal indsendes, fortsat skulle respekteres og må således ikke overstige 5, når de lægges sammen.

Energinet forbeholder sig ret til at kontakte de anførte kontaktpersoner.

Under rubrikken: ”Årlige gennemsnitlige antal beskæftigede” indtastes ansøgerens gennemsnitlige antal beskæftigede de seneste 3 år, som har arbejdet på microsoft.net platformen.

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal information vedrørende ESPD del IV.C tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder, jf. afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger”.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøgeren skal indsende en udfyldt version af European Single Procurement Document (ESPD). Se venligst afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger” for informationer om håndteringen af ESPD. Ansøgningen skal afleveres via linket ”Elektronisk adgang til information” i afsnit I.1 i denne udbudsbekendtgørelse. Ansøgninger, som ikke er afleveret i EU-Supply eller som modtages efter fristen, vil som udgangspunkt ikke blive accepteret.

Ordregiveren forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggørende oplysninger hos ansøger.

Energinet har tilsluttet sig Global Compact, og benytter Global Compact’s 10 principper som udgangs-punkt for virksomhedens arbejde med Energinet’s Code of Conduct. Aktører som Energinet kontraherer med, forventes at efterleve Energinet’s Code of Conduct som kan læses på vores hjemmeside: www.energinet.dk

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD (European Single Procurement Document) udfyldes. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i prækvalifikationsmaterialet i EU-Supply.

For at bruge ESPD’et, gør venligst følgende:

— Gem XML filen på din computer, eksempelvis på skrivebordet (tilgængeligt via EU-Supply),

— Åben linket https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome,

— Vælg det foretrukne sprog,

— Vælg ”Jeg er en økonomisk aktør”,

— Vælg ”Importer ESPD”,

— Upload XML versionen af ESPD’et fra skrivebordet,

— Vælg det land virksomheden er lokaliseret i,

— Udfyld ESPD’et med de oplysninger, som er udbedt,

— Efter færdiggørelsen af ESPD’et, vælg ”oversigt” og gennemgå de indtastede informationer,

— Efter gennemgang vælges nederst ”Download i” som pdf og/eller XML fil, hvorefter det gemmes på computeren,

— Upload pdf og/eller XML versionen af ESPD’et til ”Mine svar” i EU-Supply som jeres anmodning om deltagelse i denne prækvalifikation.

Bemærk venligst følgende:

— En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og Del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet.

Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring,

— Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger.

De til enhver tid værende selskaber på Energinets hjemmeside oplyst under Fakturering kan anvende rammeaftalen: https://energinet.dk/Indkoeb/Om-indkoeb/Fakurering---praktisk-info

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævntet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt,

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsen Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/06/2018

Send til en kollega

0.086