23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 108-245657
Offentliggjort
08.06.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Vindere

Computere

(27.09.2018)
Edgemo A/S
Delta 8
8382 Hinnerup

Computere

(27.09.2018)
Comm2ig A/S
Kokkedal Industripark 104
2980 Kokkedal

Computere

(27.09.2018)
KMD A/S
Lautrupparken 40 - 42
2750 Ballerup

Opdateringer

Rettelse
(27.06.2018)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 05-07-2018
Time: 13:00
Læses:
Dato: 09-07-2018
Time: 13:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 05-07-2018
Time: 13:01
Læses:
Dato: 09-07-2018
Time: 13:01


Yderligere oplysninger
Tilbudsfristen forlænges til den 9.7.2018, kl 13:00. Årsagen til forlængelsen fremgår af ordregivers besvarelse af spørgsmål offentliggjort den 23.6.2018 på udbudssiden: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/44d9b4df-e6c6-4b5d-aef4-45385a2c463c/homepage

Rettelse
(28.06.2018)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 09-07-2018
Time: 13:00
Læses:
Dato: 11-07-2018
Time: 13:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 09-07-2018
Time: 13:01
Læses:
Dato: 11-07-2018
Time: 13:01


Yderligere oplysninger
Tilbudsfristen forlænges til den 11.7.2018, kl 13:00. Årsagen til forlængelsen fremgår af ordregivers besvarelse af spørgsmål offentliggjort den 26.6.2018 på udbudssiden: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/44d9b4df-e6c6-4b5d-aef4-45385a2c463c/homepage

Rettelse
(03.07.2018)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 11-07-2018
Time: 13:00
Læses:
Dato: 12-07-2018
Time: 13:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 11-07-2018
Time: 13:01
Læses:
Dato: 12-07-2018
Time: 13:01


Yderligere oplysninger
Tilbudsfristen forlænges til den 12.7.2018, kl 13:00. Årsagen til forlængelsen fremgår af ordregivers besvarelse af spørgsmål offentliggjort den 28.6.2018 på udbudssiden: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/44d9b4df-e6c6-4b5d-aef4-45385a2c463c/homepage

02.02 Computere


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
17472437
H.C. Hansens Gade 4
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Morten Kure Ringgård
E-mail: mri@ski.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/44d9b4df-e6c6-4b5d-aef4-45385a2c463c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/44d9b4df-e6c6-4b5d-aef4-45385a2c463c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/44d9b4df-e6c6-4b5d-aef4-45385a2c463c/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

02.02 Computere

Sagsnr.: 02.02
II.1.2) Hoved-CPV-kode
30000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI udbyder rammeaftale 02.02 vedrørende køb af computere og it-tilbehør rettet mod offentlige myndigheder, herunder kommuner, regioner, staten og selvejende institutioner.

Rammeaftalen omfatter computere og it-tilbehør, og favner bredt på sortiment, således at samtlige af SKI’s kundesegmenter kan få dækket deres forskelligartede indkøbsbehov inden for computere og it-tilbehør på rammeaftalen. Rammeaftalen supplerer SKI's forpligtende aftaler 50.40 Computere og it-tilbehør samt 50.43 Tablets.

Der er tale om en frivillig rammeaftale, hvilket betyder, at det er frivilligt for SKI's kunder, om de vil anvende rammeaftalen. Rammeaftalen etablerer således ikke noget eksklusivt forhold mellem de leverandører, der tildeles en plads på rammeaftalen og SKI's kunder. Kunder kan have interne instrukser, som foreskriver, at deres disponenter skal anvende rammeaftalen. Dette er dog et internt anliggende hos kunden. Af SKI's kundeliste (bilag A) fremgår, hvem der kan anvende rammeaftalen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30200000
30213000
30213100
30213200
30213300
30213400
30213500
30214000
30230000
30231000
30237200
30237220
30237270
30237280
30231300
30234300
30234400
30234500
30237410
30237460
72600000
72611000
30236110
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

SKI udbyder en rammeaftale vedrørende levering af computere og it-tilbehør, der omfatter følgende 13 hovedproduktgrupper:

— 1) Stationære computere med Windows,

— 2) Stationære computere med iOS,

— 3) Bærbare computere med Windows,

— 4) Bærbare computere med iOS,

— 5) All-in-One (AIO) computere med Windows,

— 6) All-in-One (AIO) computere med iOS,

— 7) Håndholdte computere med Windows,

— 8) Håndholdte computere iOS,

— 9) Håndholdte computere med Android,

— 10) Tynde klienter,

— 11) Specialcomputere,

— 12) Tilbehør,

— 13) Serviceydelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Sortiment / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges med 2 gange 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal for at blive erklæret egnet - opfylde følgende 2 krav vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en samlet omsætning på mindst 100 000 000 DKK ekskl. moms,

— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en soliditetsgrad på mindst 15%.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit B, og tilbudsgiver skal - såfremt SKI konkret anmoder tilbudsgiver herom - fremlægge følgende dokumentation for den i ESPD'et angivne økonomiske og finansielle formåen:

— Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste samlede omsætning og soliditetsgrad, herunder egenkapital og aktiver, fremgår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig, at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI.

Såfremt tilbudsgiveren baserer på andre (støttende) enheders økonomisk/finansielle formåen, hæfter tilbudsgiveren og de støttende enheder, som tilbudsgiveren er baseret på, solidarisk for opfyldelsen af tilbudsgivers forpligtelser i Rammeaftalens og Leveringskontrakternes varighed.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 228-475829
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/07/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/07/2018
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens § § 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2.

En sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal afgive tilbud under iagttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet om karteldannelse.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics.

Ad II.1.5): Det anførte beløb er et skønnet forbrug over 4 år opgjort på baggrund af kundernes forventede forbrug. Leverandørerne vil ikke kunne støtte ret på disse tal, men bærer fuldt ud den kommercielle risiko i såvel opadgående som nedadgående retning.

Ad II.1.6): Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler. Se herom i udbudsbetingelsernes punkt 3.

Elektronisk fælles europæisk udbudsdokument (ESPD):

— Tilbudsgiver skal vedlægge en udfyldt elektroniske version af ESPD. ESPD tjener som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Bemærk at ordregiver inden tildeling skal kræve endelig dokumentation herfor i henhold til udbudslovens § 151,

— For information om udfyldelse og indsendelse af ESPD henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2. I øvrigt henvises til i udbudsbetingelsernes punkt 7.3 og særligt om endelige dokumentation i punkt 16.

Udbudssystemet Ethics:

— Afgivelse af tilbud kan kun ske via Ethics,

— Adgangen til Ethics sker via linket i punkt I.3,

— Har man allerede en brugerprofil, skal man tilmelde sig ved at klikke på »Login for at få adgang til tilmelding« og logge ind. Herefter kan der klikkes på »Tilmelding« for at tilmelde sig udbuddet.

Eksisterende brugere får ikke tilsendt en ny signatur, men skal anvende den signatur, som brugeren tidligere har modtaget fra Ethics. Såfremt signaturen er bortkommet, kan denne fornyes via brugerprofilen, som findes i øverste højre hjørne efter login,

— Har man ikke i forvejen en bruger, sker tilmelding ved at klikke på »Opret ny bruger«. Herefter får man en mail indeholdende et aktiveringslink. Ved at følge linket, aktiveres man som bruger, og der kan logges ind ved at klikke på »Login og gå på din side« Herefter kan man tilmelde sig udbuddet.

Efter succesfuld aktivering, får man tilsendt en signatur, som skal anvendes til signering (Vær opmærksom på, at mailene indeholdende aktiveringslink og signatur i nogle tilfælde kan ende i ens spamfilter),

— Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og sende tilbuddet og de til tilbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen,

— SKI henleder opmærksomheden på, at servertiden i Ethics, der vises online, er den gældende tidsangivelse for rettidig modtaget tilbud. Når tilbudsgiver uploader tilbuddet og signerer følgeskrivelsen, registreres denne tid på alle de uploadede dokumenter. Det bemærkes at det ikke er muligt at uploade yderligere dokumenter eller afslutte tilbuddet i Ethics efter tilbudsfristens udløb i henhold til servertiden i Ethics.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/06/2018

Send til en kollega

0.304