23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 095-230063
Offentliggjort
17.05.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Eskilstuna kommun

Opdateringer

Annullering
(18.06.2019)

Motivering för avbrytande
Kommunen genomför en upphandling av ramavtal för cirkulationstvätt samt tvätt av eget god. I upphandlingsdokumenten framgår att endast Eskilstuna kommun kommer ha möjlighet att avropa på det kommande ramavtalet. Dock så har kommunala bolag inom Eskilstuna kommunkoncern ett behov av de tjänster som nu är föremål för upphandling. Att komplettera upphandlingsdokumenten med nya avropsberättigade parter och utökade behov i slutskedet av annonseringstiden bedömer Eskilstuna kommun som oförenligt med LOU.
Inom Eskilstuna kommunkoncern - Eskilstuna kommun inkluderat helägda kommunala bolag - finns ett mål att öka upphandlings- och inköpssamverkan. Kommunfullmäktige har fattat beslut om att kommunkoncern övergripande ramavtal ska upphandlas av en inköpscentral som finns placerad på upphandlingsenheten i Eskilstuna kommun.
Ovanstående innebär att upphandlingen behöver avbrytas och kompletteras med vilka parter som har rätt att avropa på det kommande ramavtalet samt utöka omfattningen av ramavtalet. Kommunen avser snarast att justera upphandlingsdokumenten i dessa delar och därefter på nytt annonsera upphandlingen.
Visma annons: https://opic.com/id/afotuxooib

Cirkulationstvätt samt tvätt av eget gods


Eskilstuna kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Eskilstuna kommun
212000-0357
Stadshuset
Eskilstuna
631 86
Sverige
Kontaktperson: Magnus Cronberg
E-post: Magnus.cronberg@sentensia.se
Nuts-kod: SE122

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eskilstuna.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afairbrybi&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afairbrybi&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Cirkulationstvätt samt tvätt av eget gods

Referensnummer: EL 18.116
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
98310000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar tvätteritjänster av kundägda textilier samt cirkulationstvätt av textiler som Kommunen kommer att hyra av vinnande leverantör.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
98311000
98311100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE122
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar tvätteritjänster av kundägda textilier samt cirkulationstvätt av textiler som Kommunen kommer att hyra av vinnande leverantör.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/11/2019
Slut: 31/10/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/06/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/11/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 18/06/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Linköping
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/05/2019

Send til en kollega

0.063