23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 120-295350
Offentliggjort
25.06.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Opdateringer

Annullering
(19.11.2019)

Motivering för avbrytande
Upphandling avbryts på grund av inga inkomna anbud.
Visma annons: https://opic.com/id/aflmxrxtgn

IGA/IAM Behörighetsstyrning


Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Tekniska verken i Linköping AB (publ)
556004-9727
Box 1500
Linköping
581 15
Sverige
Kontaktperson: Martin Fält
E-post: martin.falt@tekniskaverken.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.tekniskaverken.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdevygzow&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdevygzow&GoTo=Tender
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

IGA/IAM Behörighetsstyrning

Referensnummer: 19/155
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser IGA/IAM system. Upphandlingen omfattar även förvaltning och supportavtal samt löpande konsultbehov av ovan nämnda system.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48219300
48700000
48812000
72222300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Syfte och Mål

B har sedan hösten 2018 bedrivit ett projekt för att förenkla, förbättra och i högre utsträckning automatisera hantering av identiteter och behörigheter enligt önskade effektmål avseende höjd säkerhet, ökad effektivitet och kvalitet samt minskade ledtider.

Visionen är att varje användare ska ha rätt behörighet vid varje givet tillfälle.

B ska använda en säker, snabb och korrekt process för behörighetsstyrning som täcker hela livscykeln för den anställde.

Målbilden för projektet:

Etablera en teknisk lösning för behörighetstilldelning, behörighetsgranskning samt återgodkännande/revidering av behörigheter.

Etablera en komplett livscykelhantering för samtliga medarbetare/identiteter för B.

Skapa enhetliga och rollgrupperade alternativt attributsgrupperade behörigheter för personal som har liknande arbetsuppgifter.

Skapa förutsättningar för chefer att enkelt kunna se och förstå vad deras medarbetare har för behörigheter.

Skapa möjlighet för medarbetare att själva via ett gränssnitt beställa behörigheter.

Ge IT-säkerhetsansvariga möjligt att administrera behörighetsrevisioner, antingen automatiskt via schema eller manuellt.

Syftet med upphandlingen är identifiera och teckna kontrakt för en, i enlighet med Bs framtagna kravställning, lämplig produkt för Identity Governance and Administration (IGA) och där tillhörande avtal för produktsupport, underhålls- & supportavtal samt relaterade konsulttjänster för införande av lösningen och konsultstöd till löpande förvaltning.

Omfattning

Projektet omfattar installation samt konfiguration av ett IGA system. Tekniskt inkluderar upphandlingen integration mot ett AD, lönesystem och IFS ekonomisystem. Samtliga nämnda system ska integreras för både inhämtning och provisionering. B kan komma att ansluta ytterligare system till IGA plattformen under avtalstiden med hjälp av tilldelad leverantör, inga garantier för detta lämnas dock.

Upphandlingen omfattar även förvaltning och supportavtal samt löpande konsultbehov av ovan nämnda system.

Ej uppdelning av kontrakt

B lägger stor vikt vid att erhålla en kontinuerlig helhetslösning med en (1) L som tar ansvar för hela åtagandet. B väljer därför att ej dela upp kontraktet.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/11/2019
Slut: 30/10/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

5 förlängningar á 12 månader

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 26/08/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 05/12/2019
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/06/2019

Send til en kollega

0.141