23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 126-308535
Offentliggjort
03.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Lønmodtagernes Dyrtidsfond ("LD Fonde")

LD Fondes udbud af aftale vedrørende levering af pensionsserviceydelser


Lønmodtagernes Dyrtidsfond ("LD Fonde")

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Lønmodtagernes Dyrtidsfond ("LD Fonde")
61552812
Dirch Passers Allé 27, 2.
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Lisbeth B. Burgaard
Telefon: +45 33368933
E-mail: lib@ld.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ld.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/352919

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=243579&B=KROMANNREUMERT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=243579&B=KROMANNREUMERT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

LD Fondes udbud af aftale vedrørende levering af pensionsserviceydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
66523100
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Leverandøren skal levere ydelser, herunder pensionsserviceydelser, til understøttelse af LD Fondes pensionsforretning. Pensionsforretningen omfatter LD Fondes administration af LD Fondes Medlemmer og deres pensionskonti i medfør af Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, § 1 stk. 1, kapitel 2, kapitel 4.a samt kapitel 6.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 110 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
66520000
72000000
72267100
72514300
75100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal levere ydelser, herunder pensionsserviceydelser, til understøttelse af LD Fondes pensionsforretning. Pensionsforretningen omfatter LD Fondes administration af LD Fondes Medlemmer og deres pensionskonti i medfør af Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, § 1 stk. 1, kapitel 2, kapitel 4.a samt kapitel 6.

Den vindende tilbudsgiver er ansvarlig for i aftalens løbetid at levere alle ydelser, der understøtter pensionsforretningen, herunder IT infrastruktur og integrationen med andre samarbejdspartnere og fælles digitale systemer for offentlige enheder, som f.eks. nemkonto, nemID, CPR-registret, offentlig digital post mv. Ydelserne omfatter processer for bl.a. udbetaling, puljevalg, flytning, kontofremføring, skatterabat, puljeadministration mv. samt en webløsning med selvbetjeningsfaciliteter, der kan tilgås via www.ld.dk LD Fonde henviser navnlig til Aftalens Bilag 2 og 3 for en nærmere beskrivelse.

LD Fondes nuværende leverandør (FDC) vil efter aftale med LD Fonde understøtte overdragelse til den vindende tilbudsgiver. LD Fonde henviser til Bilag 5 (Transition og Afprøvning) og Bilag 8 (LD Fondes Ydelser) til Aftalen vedrørende LD Fondes krav til transitionsydelser og LD Fondes ydelser.

Aftalens Bilag 3 er LD Fondes overordnede kravspecifikation med henblik på de deltagende tilbudsgiveres udarbejdelse af tilbud i dette udbud. LD Fonde gør opmærksom på, at en række af Aftalens bilag skal udfyldes af tilbudsgiverne som led i tilbudsafgivelsen, hvilket fremgår af de respektive bilag. LD Fonde har derfor i Bilag D udarbejdet en vejledning til tilbudsafgivelsen.

Det understreges, at håndteringen af henvendelser fra Medlemmerne (medlemsservice) ikke er en del af nærværende udbud, men vil blive udbudt som et særskilt udbud efter indgåelse af Aftalen. Vinderen af nærværende udbud vil således skulle indgå i et tæt samarbejde med den kommende medlemsserviceleverandør.

Den oplyste varighed regnes fra idriftssættelsestidspunktet, dvs. efter gennemført transition.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 3 gange med 12 måneder ad gangen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ikke fastlagt mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen for deltagelse i udbuddet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

LD Fonde har fastlagt mindstekrav til tilbudsgivernes tekniske og faglige formåen. Tilbudsgiver skal dokumentere erfaring med levering af ydelser svarende til eller sammenlignelige med de udbudte ydelser. Ydelserne kan være leveret til egen organisation eller til eksterne kunder, hvor tilbudsgiveren har været leverandør. LD Fonde ønsker derfor dokumentation for referencer inden for nedenstående 2 områder:

1) Erfaring med administration og systemunderstøttelse af forvaltning af økonomiske indeståender for en større gruppe af privatpersoner, herunder bl.a. udbetalinger, opgørelser af indeståender og håndtering af skatter og afgifter efter gældende skattelovgivning.

LD Fonde ønsker dokumentation for reference(r), hvor tilbudsgiver aktivt har leveret ydelser som beskrevet ovenfor i nr. 1 inden for de seneste 3 år. Ved udfyldelse af ESPD-formularen oplyses:

i. Navnet på kunden og en relevant kontaktperson,

ii. Samarbejdets opstartstidspunkt og varighed,

iii. Samarbejdets volumenmæssige omfang, dvs. størrelsen af gruppen af omfattede privatpersoner,

iv. Tilbudsgiverens primære ydelsesområder, herunder eksplicitte beskrivelser af ydelser beskrevet ovenfor i nr. 1

v. Evt. IT-systemer involveret i ydelsen, og

vi. Evt. øvrige relevante forhold.

Med større gruppe menes der i forhold til ovenstående krav nr. 1 en gruppe af privatpersoner på mindst 50 000;

2) Erfaring med gennemførelse af effektiv driftsovertagelse, herunder overflytning af bestand, opsætning og videreførelse af administration og systemunderstøttelse af forvaltning af økonomiske indeståender for en større gruppe af privatpersoner, herunder bl.a. udbetalinger, opgørelser af indeståender og håndtering af skatter og afgifter efter gældende skattelovgivning. Driftsovertagelsen kan være fundet sted fra en systemunderstøttelse til en ny systemunderstøttelse for samme kunde.

Med henblik på at sikre tilstrækkelig konkurrence og henset til, at nr. 2 vedrører reference(r) for driftsovertagelse, der naturligt ligger længere tilbage i tid end selve leverancen, tillader LD Fonde dokumentation for reference(r), hvor tilbudsgiver har gennemført driftsovertagelse, som beskrevet i nr. 2, inden for de seneste 5 år. Ved udfyldelse af ESPD-formularen oplyses:

i. Navnet på kunden og en relevant kontaktperson,

ii. Driftsovertagelsens opstartstidspunkt, varighed og afslutning,

iii. Driftsovertagelsens volumenmæssige omfang, dvs. størrelsen af gruppen af omfattede privatpersoner,

iv. Tilbudsgiverens primære ydelsesområder, herunder eksplicitte beskrivelser af ydelser beskrevet oven for i nr. 2,

v. Evt. IT-systemer involveret i ydelsen, og

vi. Evt. øvrige relevante forhold.

Med større gruppe menes der i forhold til ovenstående krav nr. 2 en gruppe af privatpersoner på mindst 10 000.

.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav for deltagelse i udbuddet, at tilbudsgiveren kan dokumentere erfaringer og reference(r) inden for begge ovenstående områder. Den samme reference kan godt gå igen og være relevant for begge områder.

LD Fonde accepterer som nævnt, at der vedlægges referenceblade, hvoraf oplysningerne fremgår, og at der i ESPD'et henvises til det/de vedlagte referenceblad(e).

Der må maksimalt vedlægges 2 referencer i alt.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/09/2019
Tidspunkt: 18:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/09/2019
Tidspunkt: 18:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/07/2019

Send til en kollega

0.089