23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 212-520347
Offentliggjort
04.11.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aalborg Kloak A/S

Opdateringer

Annullering
(24.12.2019)

Der er konstateret fejl og uhensigtsmæssigheder i udbudsbekendtgørelsen, herunder i relation til grundlaget for egnethedsvurderingen, som har en så alvorlig karakter, at det er nødvendigt at annullere udbuddet.
Det kan således konstateres, at forholdene har konkret og væsentlig betydning for mulighederne for at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud og foretage en korrekt tildelingsbeslutning.
Ordregiver forventer at genudbyde kontrakten inden for kort tid, med henblik på en forventet ikrafttrædelse i foråret 2020.

Udbud af SRO-serviceydelser


Aalborg Kloak A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kloak A/S
CVR-nummer: 32651798
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Samsø Pedersen
E-mail: jesper.pedersen@aalborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c27be360-0361-405f-bf85-b658470185bd/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c27be360-0361-405f-bf85-b658470185bd/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c27be360-0361-405f-bf85-b658470185bd/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c27be360-0361-405f-bf85-b658470185bd/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Kommunal Forsyningsvirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevandsforsyning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af SRO-serviceydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører programmeringsydelser på eksisterende SRO-anlæg for følgende 3 driftsorganisation:

— Aalborg Renseanlæg Øst,

— Aalborg Renseanlæg Vest,

— Aalborg Pumpestationer.

Udbuddet vedrører ligeledes ydelser i forbindelse med opsætning af nye anlæg (eksklusiv selve anlægget).

SRO-anlæggene består i skrivende stund af:

— Scada-anlæg (Frontmatec´s S2),

— PLC-anlæg på renseanlæg (Allen Bradley),

— Ørum & Jensen understationer på pumpestationer (service af disse indgår dog ikke i nærværende rammeaftale).

Programmeringsydelserne omfatter:

— programmering af løbende tilpasninger i PLC-styringer på renseanlæggene,

— programmering af løbende tilpasninger i Scada-anlæggene (S2) på renseanlæggene og for pumpestationer,

— support ved fejlfinding i eksisterende PLC- og Scada-anlæg (S2),

— PLC-CPU og Stratix-firmware-opdateringer efter behov

— samt oprettelse af Scada overvågning for op til 8-10 nye pumpestationer pr. år.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72210000
72211000
72261000
72267100
72265000
72243000
72222000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Aalborg Forsynings område

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud (kontraktens genstand) består af følgende elementer:

- SRO-serviceydelser, herunder programmering og programfejlfinding på Aalborg Kloak A/S's eksisterende SRO-anlæg på renseanlæg og pumpestationer. Af tilhørende ydelser kan bl.a. nævnes forundersøgelser, test, idriftsættelse og dokumentation.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges i op til 2x12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Tilbudsgiver skal I ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal:

— Gennemsnitlig omsætning over de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Solidaritetsgrad for det seneste regnskabsår.

Det bemærkes, at tilbudsgiver kan aflevere tilbud som et konsortium eller ved at basere sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, jf. punkt VI.3). I den forbindelse vil de sammensluttede virksomheders nøgletal til sammen skulle opfylde mindstekravene. Derfor bedes hver deltager i en sammenslutning angive egen årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår og solidaritetsgrad for det seneste regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har:

— Minimum gennemsnitlig omsætning over de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår på 4 000 000 (fire millioner) DKK,

— Minimum solidaritetsgrad i det seneste regnskabsår på 15%.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor. Tilbudsgiver skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

— Op til 5 referencer vedrørende lignende opgaver.

Tilbudsgiver skal fremlægge dokumentation for virksomhedens erfaring de seneste 3 år med programmering af styring og overvågning af spildevandsanlæg i samtlige af følgende SRO-systemer:

a. Erfaring i programmering af Frontmatecs System 2000 Scada-software i forbindelse med:

i. SRO-overvågning af spildevandsrenseanlæg,

ii. SRO-overvågning af pumpestationer.

b. Erfarig i PLC-programmering af styring og overvågning af spilde-vandsanlæg i:

i. Allen Bradley PLC-udstyr.

c. Erfaring i PLC-programmering af styring og overvågning af spilde-vandsanlæg i:

i. Siemens S7 PLC-udstyr.

d. Erfaring i programmeringssamspillet mellem Frontmatec´s system 2000 scada software og:

i. Allen Bradley PLC-udstyr /- programmer,

ii. Siemens S7 PLC-udstyr/programmer,

iii. Ølrum og Jensen PS4-system pumpestationsautomatik.

e. Erfaring i firmware opgradering af:

i. Allen Bradley PLC-udstyr,

ii. Siemens S7 PLC-udstyr,

iii. Allen Bradley Stratix switch udstyr.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance, hvor det klart fremgår, hvorfor mindstekravet er opfyldt. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af det leverede samt tilbudsgivers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager). Tilbudsgiver kan i ESPD'et henvise til og vedlægge referencerne i et særskilt dokument.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekravet til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet. Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

For så vidt angår de enheder, som tilbudsgiver baserer sin tekniske og faglige formåen på, skal denne dokumentation bestå af en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige tekniske og faglige formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 2.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan påvise erfaring inden for alle referencerområder anført ovenfor (fra a-e). Referencerne må kun vedrøre opgaver, der er udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristens udløb. Kun referencer, der vedrører arbejder på en kontrakt, som er udløbet eller fortsat løber på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af referencerne.

Krav til medarbejderne fastsættes i selve kravspecifikationen, hvor der ligeledes stilles krav om dokumentation (CVer), der skal forelægges inden kontraktunderskrivning.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Det bemærkes, at der i kontraktvilkårene indgår arbejdsklausuler samt sikkerhedsstillelse (100 000 DKK på anfordringsvilkår). Disse er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 086-206410
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/12/2019
Tidspunkt: 07:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/12/2019
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere er ikke berettiget til at være til stede ved åbning af tilbud, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 8.8.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3).

Alle tilbudsgivere opfordres til at gennemlæse hele udbudsmaterialet før tilbud inklusive ESPD udformes og indsendes. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldelse af ESPD. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Tilbudsgiver skal i forbindelse med aflevering af sit tilbud også indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. ESPD kan udfyldes ved brug af funktionen i udbudssystemet, jf. pkt. 1.3). Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Tilbudsgivere vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde eller udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal tilbudsgiveren, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Tilbudsgiver kan alene indgive ét tilbud. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver eget tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der byder på opgaven, skal tilbudsgiverne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud.

De nærmere betingelser for tilbudsgivning fremgår af udbudsmaterialet.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/klagevejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/10/2019

Send til en kollega

0.063