23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 006-008827
Offentliggjort
09.01.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Opdateringer

Annullering
(15.05.2020)

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens § § 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Der henvises til udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger om udelukkelsesgrunde og eventuel »self-cleaning« samt udfyldelse af ESPD.
Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens del III, afsnit A, B og C, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.3 og punkt 9.2.3.
En sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal afgive tilbud under iagttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet om karteldannelse.
Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
SKI kan ikke udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137, såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, selvom vedkommende er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven s § 138. Der kan alene ske udelukkelse på den baggrund, hvis SKI har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist har forelagt tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed. Om hvad, der fordres til tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.
SKI tager forbehold om at iværksætte en sådan procedure om selvrehabilitering (”self-cleaning”), såfremt dette er relevant.
Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics.
Ad II.1.4): En ordregivende myndighed kan tegne abonnement hos SKI, og dermed blive kunder på SKI rammeaftaler. I excel-arket til bilag A til rammeaftalen fremgår alle de abonnenter, der er parter på rammeaftalen, og kunderne er nærmere beskrevet i bilag A.
Ad II.1.5): Rammeaftalens samlede anslåede værdi er 1,5 – 1,9 mia. DKK i rammeaftalens fulde løbetid, jf. pkt. II.2.7.
De anførte intervaller skyldes, at der er en naturlig usikkerhed om rammeaftalens totale værdi henover den samlede levetid på 4 år, inklusive muligheder for forlængelse, samt på tværs af alle kunderne på rammeaftalen. Som særlig usikkerhedsfaktor i relation til rammeaftalens værdi kan f.eks. nævnes, at der er tale om en rammeaftale, der er frivillig for kunderne at anvende. SKI har formodninger om, at der formentlig vil komme nye og flere kunder til i aftalens løbetid. Samtidig er der imidlertid også stort politisk fokus på at nedbringe omkostninger til eksterne konsulenter i det offentlige. Intervallerne er således udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske data samt forventninger og antagelser om den fremtidige omsætning.
Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i en hver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.
Ad II.1.6): Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler. Se herom i udbudsbetingelsernes punkt 3.
— Vedr. udfyldelse og aflevering af ESPD henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.3. Om endelig dokumentation henvises til i udbudsbetingelsernes punkt 7.3 og punkt 16.
Udbudssystemet Ethics:
— Afgivelse af tilbud kan kun ske via Ethics
— Adgangen til Ethics sker via linket i punkt I.3 eller via www.ski.dk På: www.ski.dk findes i bunden af hjemmesiden overskriften ”For leverandører” et link til Ethics
— Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og sende tilbuddet og de til tilbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen.

02.15 It-rådgivning


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Thøger Nielsen
E-mail: htn@ski.dk
Telefon: +45 41124094

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a6e1e8ee-1703-4929-a0d9-72a5ee957a6c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a6e1e8ee-1703-4929-a0d9-72a5ee957a6c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a6e1e8ee-1703-4929-a0d9-72a5ee957a6c/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

02.15 It-rådgivning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI udbyder en rammeaftale vedrørende it-konsulentydelser, benævnt ”02.15 It-rådgivning”. Formålet med udbuddet er at sikre, at SKI’s kunder kan foretage indkøb ved anvendelse af rammeaftalen for derigennem at få afløftet deres udbudsforpligtelse. Derudover er hensigten at sikre en kommerciel attraktiv rammeaftale, som lever op til kundernes forventninger og indkøbsbehov, og som er nem at anvende. Rammeaftalen skal dække behovet for objektiv og uvildig ”rådgivning” om ydelsesområderne. Kundernes behov for rådgivning inden for it-ydelser er ofte af presserende karakter, hvilket indebærer, at kunderne har behov for hurtigt at kunne tildele og igangsætte opgaverne. Rammeaftalens ydelsesområder omfatter et bredt katalog af ydelser, hvilket sikrer, at kunderne får en aftale, som kan dække hele eller størstedelen af deres behov for it-rådgivning i forbindelse med en opgave eller et projekt fra idéfasen til udfasningen af opgaven eller projektet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 900 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale 02.15 It-rådgivning vedrører levering af it-rådgivning samt herunder udførende opgaver som ligger i direkte forlængelse af denne rådgivning. Rammeaftalen omfatter 14 ydelsesområder, hvoraf 7 ydelsesområder er obligatoriske at tilbyde og 7 ydelsesområder er valgfrie at tilbyde. De obligatoriske ydelsesområder omfatter: It-relaterede strategier, forretningsbehov business case og gevinstrealisering, It-udbud, It-sikkerhed business continuity og it-compliance, It-arkitektur, It-governance og Projekt- og programledelse. De valgfrie ydelsesområder omfatter: Databehandling, rådgivning om softwarelicenser, infrastruktur og hardware, test, udvikling af ny funktionalitet, tilpasning af eksisterende it-systemer og It-system drift. De obligatoriske og valgfrie ydelsesområder er beskrevet overordnet i udbudsbetingelsernes punkt 4.1 og 4.2. Hvert ydelsesområde er inddelt i ”underområder”, som er inddelt i ”delområder”, og under disse findes de enkelte ydelser under ydelsesområdet. En leverandør på rammeaftalen skal levere alle de ydelser, der falder under de ydelsesområder, som leverandøren tilbyder på rammeaftalen. Da alle obligatoriske ydelsesområder skal tilbydes under udbuddet, skal en leverandør på rammeaftalen således levere alle ydelser inden for de obligatoriske ydelsesområder. Der henvises til bilag F for den fulde beskrivelse af de enkelte ydelsesområder, underområder, delområder og ydelser, med tilknyttede eksempler på ydelser. Kunderne bruger rammeaftalen ved at foretage direkte tildeling af kontrakter om køb af konsulentydelser inden for it-rådgivning. En direkte tildeling er en hurtigere tildelingsform end en genåbning af konkurrencen (miniudbud), og understøtter derfor bedst behovet for en ”her og nu”-tildeling. Ved en direkte tildeling ligger alle vilkår fast og kundens tildeling af en leveringsaftale, sker derfor på de vilkår, der er fastlagt i rammeaftalen. Ligeledes skal rådgivningen leveres på de vilkår, der er fastlagt på forhånd i rammeaftalen med tilhørende bilag, herunder leveringsaftalen. I den forbindelse gøres særlig opmærksom på punkt 7.9 i leveringsaftalen (bilag C) vedrørende sikkerhed og persondata, og herunder forpligtelsen til at indgå en databehandleraftale med kunden, når leveringsaftalen omfatter ydelser, der er omfattet af databeskyttelsesloven.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Den samlede maksimale varighed af rammeaftalen er således 48 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 16
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøger i seneste disponible regnskabsår har haft ydelsesspecifik omsætning inden for de obligatoriske ydelsesområder, som er omfattet af rammeaftalen, på minimum 15 000 000 DKK ekskl. moms. Den ydelsesspecifikke omsætning kan være inden for ét eller flere af de obligatoriske ydelsesområder – i alt skal den blot samlet være på minimum 15 000 000 DKK ekskl. moms.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit B, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og punkt 9.2.3.

Såfremt ansøger i relation til oplysningerne baserer sig på andre enheders økonomiske og faglige formåen (fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør) henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.3 om ESPD og punkt 9.2.4 om støtteerklæring.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium) henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.3 om ESPD og punkt 9.5, andet tekstafsnit.

Såfremt SKI måtte anmode herom, skal der i henhold til udbudsbetingelsernes punkt 16.2 fremlægges følgende dokumentation for oplysninger om økonomisk og finansiel formåen:

- Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste samlede ydelsesspecifikke omsætning inden for de obligatoriske ydelsesområder fremgår,

eller

- en erklæring om, at det i ESPD anførte om den samlede ydelsesspecifikke omsætning inden for de obligatoriske ydelsesområder er korrekt, underskrevet af en tegningsberettiget hos ansøgeren/tilbudsgiveren.

For sammenslutninger af virksomheder (fx konsortier) skal dokumentationen afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer ansøger/tilbudsgiver sig på støttende virksomheder, skal dokumentationen ligeledes afgives for disse enheder.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Såfremt der er flere end 16 ansøgere, der er egnede, vil der ske en udvælgelse blandt alle egnede ansøgere med henblik på at prækvalificere maksimalt 16 ansøgere. Udvælgelsen sker på baggrund af de oplyste referencer. Udvælgelseskriterierne er beskrevet i udbudsbetingelsernes punkt 7.3.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal oplyses mindst 3 referencer.

— Til hver reference skal der gives en kort beskrivelse af leverancerne, som referencen omfatter, start- og slutdato for referencen samt modtageren af referencen,

— Hver reference skal have en værdi på mindst 500 000 DKK ekskl. moms, for den del af leveringen, der ligger inden for perioden på 3 år forud for ansøgningsfristen,

— Hver reference skal omfatte mindst 15 fakturerede timer inden for hver af de obligatoriske ydelsesområder, som referencen omfatter.

Ovenstående oplysninger om: referencerne og herunder beskrivelser af leverancer, start- og slutdato og modtager, referencens værdi samt antallet af fakturerede timer pr. ydelsesområde, skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit C, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og punkt 9.2.3,

— Hver reference skal omfatte mindst 1 af de obligatoriske ydelsesområder, jf. punkt 4.1. Et obligatorisk ydelsesområde er omfattet af en reference, når referencen omfatter leverance inden for mindst 1 delområde inden for det obligatoriske ydelsesområde. Hver reference kan maksimalt omfatte alle 7 obligatoriske ydelsesområder. Hvis en reference omfatter leverancer inden for andre delområder end de delområder, der er omfattet af de obligatoriske ydelsesområder, herunder de frivillige ydelsesområder, vil disse leverancer ikke blive taget i betragtning,

— Der må maksimalt oplyses 7 referencer. Hvis ansøger oplyser mere end 7 referencer, vil det alene være de 7 først angivne referencer i ESPD’et, som vil blive taget i betragtning.

Samlet set skal referencerne omfatte alle de 7 obligatoriske ydelsesområder, jf. punkt 4.1,

— Dvs. uanset om der oplyses 3, 4, 5, 6 eller 7 referencer, så skal referencerne samlet set omfatte leverance inden for mindst 1 delområde i hver af de 7 obligatoriske ydelsesområder.

Ovenstående oplysninger om, hvilke delområder inden for hvert ydelsesområde, som de enkelte referencer omfatter, samt, hvilke ydelsesområder referencerne samlet set omfatter, skal angives i bilaget ”Afkrydsningsark - Dybden af referencerne”, jf. nærmere i udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2 og fanebladet med vejledning i bilaget ”Afkrydsningsark - Dybden af referencerne”.

Såfremt ansøger i relation til oplysningerne baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør) henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.3 om ESPD og punkt 9.2.4 om støtteerklæring.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium) henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.3 om ESPD og punkt 9.5, tredje tekstafsnit.

SKI forventer ikke at anmode om dokumentation for oplysningerne i referencerne. SKI forbeholder sig dog retten til at verificere referencernes rigtighed, herunder at rette henvendelse til modtagerne af leverancerne.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sit tilbud i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles ansøger/tilbudsgiver.

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 12
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/02/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens § § 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Der henvises til udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger om udelukkelsesgrunde og eventuel »self-cleaning« samt udfyldelse af ESPD.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens del III, afsnit A, B og C, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.3 og punkt 9.2.3.

En sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal afgive tilbud under iagttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet om karteldannelse.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

SKI kan ikke udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137, såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, selvom vedkommende er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven s § 138. Der kan alene ske udelukkelse på den baggrund, hvis SKI har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist har forelagt tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed. Om hvad, der fordres til tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

SKI tager forbehold om at iværksætte en sådan procedure om selvrehabilitering (”self-cleaning”), såfremt dette er relevant.

Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics.

Ad II.1.4): En ordregivende myndighed kan tegne abonnement hos SKI, og dermed blive kunder på SKI rammeaftaler. I excel-arket til bilag A til rammeaftalen fremgår alle de abonnenter, der er parter på rammeaftalen, og kunderne er nærmere beskrevet i bilag A.

Ad II.1.5): Rammeaftalens samlede anslåede værdi er 1 500 000 000 – 1 900 000 000 DKK i rammeaftalens fulde løbetid, jf. pkt. II.2.7.

De anførte intervaller skyldes, at der er en naturlig usikkerhed om rammeaftalens totale værdi henover den samlede levetid på 4 år, inklusive muligheder for forlængelse, samt på tværs af alle kunderne på rammeaftalen. Som særlig usikkerhedsfaktor i relation til rammeaftalens værdi kan f.eks. nævnes, at der er tale om en rammeaftale, der er frivillig for kunderne at anvende. SKI har formodninger om, at der formentlig vil komme nye og flere kunder til i aftalens løbetid. Samtidig er der imidlertid også stort politisk fokus på at nedbringe omkostninger til eksterne konsulenter i det offentlige. Intervallerne er således udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske data samt forventninger og antagelser om den fremtidige omsætning.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i en hver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

Ad II.1.6): Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler. Se herom i udbudsbetingelsernes punkt 3.

— Vedr. udfyldelse og aflevering af ESPD henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.3. Om endelig dokumentation henvises til i udbudsbetingelsernes punkt 7.3 og punkt 16.

Udbudssystemet Ethics:

— Afgivelse af tilbud kan kun ske via Ethics,

— Adgangen til Ethics sker via linket i punkt I.3 eller via www.ski.dkwww.ski.dk findes i bunden af hjemmesiden overskriften ”For leverandører” et link til Ethics,

— Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og sende tilbuddet og de til tilbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/01/2020

Send til en kollega

0.063