23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 087-206468
Offentliggjort
05.05.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/717

Udbyder

Kolding Kommune

Vindere

(08.01.2021)
Edgemo A/S
Delta 8
8382 Hinnerup

Opdateringer

Annullering
(08.09.2020)

Kolding Kommune har besluttet, at annullere nærværende udbud på grund af manglende konkurrence. Det er Kolding Kommunes forventning at kunne offentliggøre et nyt udbud snarest muligt.

Udbud med forhandling vedrørende indkøb af servere og storage til Kolding Kommune


Kolding Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29189897
Postadresse: Akseltorv 1
By: Kolding
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kadir Atsiz
E-mail: Kontakt@tohv.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kolding.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/717
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/717
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud med forhandling vedrørende indkøb af servere og storage til Kolding Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
48820000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører levering af server/storage hardware inkl. opsætning, migrering og efterfølgende service til et 2-sites datacenter til Kolding Kommunes IT-afdeling. Den vindende tilbudsgiver skal levere, opsætte, installere og deltage i migreringsarbejdet i forhold til leveringen af leverancen samt tilbyde en serviceaftale.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48820000
72000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Kolding

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver skal udskifte eksisterende server/storage-miljø, der er baseret på VMware jf. kontraktbilag E – IT-miljøbeskrivelse.

Den vindende tilbudsgiver skal levere, opsætte, installere og deltage i migreringsarbejdet i forhold til leveringen af leverancen samt tilbyde en 3-årige serviceaftale, som skal gælde fra installationsdagen, samt med mulighed for forlængelse i år 4, 5 og 6 regnet fra udløb af den 3-årige serviceaftale.

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud tilbyde en migreringsplan, der understøtter hele migreringsprocessen. Tilbudsgiver skal udføre en del af migreringen indledningsvist i samarbejde med ordregiver via sidemandsoplæring. Sidemandsoplæringen skal sikre at ordregiver selv er i stand til at gennemføre den resterende del af migreringen.

Ordregiver skal anskaffe en server/storage platform, som skal drive ordregivers 400 virtuelle maskiner med VMware som hypervisor inklusiv delvis migrering, servicering og uddannelse af interne ressourcer.

De nuværende virtuelle maskiner skal balanceres ud på 2 sites i et aktiv-passivt setup. Det ene site (det primære site) vil blive fysisk placeret i lejet rackplads hos Global Connect, Kokbjerg 8, 6000 Kolding. Det andet site (det sekundære site) vil være på Nytorv 11, 6000 Kolding i Kolding Kommunes lokaler, hvor ordregivers nuværende fiberknudepunkt flyttes til.

Der vil imellem de nævnte sites være trukket sort fiber, som er en forudsætning af hensyn til latency på Citrix-Netscaler, Cisco ISE mm, som er en del af ordregivers eksisterende it-miljø. Her vil der være styr på strøm, køl, nødstrøm samt adgangskontrol, så utilsigtet adgang undgås.

Det fremtidige Disaster Recovery Site er ikke omfattet af nærværende udbud, men det forventes, at dette etableres som en service med en tredjeparts leverandør.

Det tilbudte hardware skal kunne håndtere den nuværende belastning, som kan ses ud af kontraktbilag E – IT-miljøbeskrivelse samt en 50 % ekstra kapacitet i forhold til nuværende setup og load. Der genbruges ikke udstyr fra bestående IT-installation, hvorfor alt skal migreres 1:1 jf. kontraktbilag B – tilbudsbesvarelse, punkt 4.2, delkriterie 1 migreringsplan samt kontraktens punkt 1.4 vedrørende definition af migreringsplan.

Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af udbudsmaterialets kontraktbilag A - kravspecifikation.

Krav til ordregivers serviceaftale fremgår af udkast til kontrakt pkt. 3.4. Leverings- og betalingsbetingelser fremgår af udbudsmaterialets udkast til kontrakt.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 65
Kvalitetskriterium - Navn: Transition / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 25
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/09/2020
Slut: 14/09/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Herudover har ordregiver mulighed for at forlænge kontrakten i op til 3 x 12 mdr. Forlængelse sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse herom skal gives senest tre (3) måned før kontraktens udløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de konditionsmæssige ansøgere, der opfylder egnetheds- og dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til tre (3) ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages tre (3) konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i mest relevante referencer i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de adspurgte informationer vedrørende teknisk og/eller faglig formåen jf. del III. 1.3.

Ordregiver vil vurdere følgende positivt:

Såfremt de beskrevne referencer påviser tilbudsgivers erfaring med sammenlignelige leverancer i form af:

1) Levering og opsætning af server/storage løsning med sammenlignelig størrelse som det udbudte, dvs. 200 TB data – 400 virtuelle servere fordelt på 13 VMware hosts med ca. 8 000 brugere på en duel site løsning på 2 adskilte adresser.

2) Implementering af komplet ny server/storage løsning inkl. delvis migrering af data forestået af leverandøren fra eksisterende installation baseret på VMware uden nedetid og datatab, hvor kunden selv forestår den resterende del af migreringen efter leverandørens sidemandsoplæring.

3) Oplæring af kundens interne medarbejdere i forbindelse med den delvise migrering af data.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiver skal afgive pris på en serviceaftale i år 4, 5 og 6 regnet fra udløb af den 3-årige serviceaftale i kontraktbilag C – leverandørens priser, hvor optionen fremgår af faneblad 2.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Alle tilbudsgivere skal som en del af tilbudsbesvarelsen for det endelige tilbud demonstrere det tilbudte managementværktøj i henhold til kontraktbilag B – tilbudsbesvarelse, punkt 4.1, delkriterium 3 – managementværktøj.

Demonstration af det tilbudte managementværktøj finder forventeligt sted den 27. august 2020 – tidspunkt udsendes i forbindelse med offentliggørelsen af det reviderede materiale og vil foregå virtuelt via Microsoft Teams / Skype.

Tilbudsgiverne anmodes om på forhånd at reservere denne dato for en sådan demonstration.

Hver tilbudsgiver har én (1) time til rådighed for demonstration af managementværktøjet. Det er alene op til tilbudsgiver at disponere over den afsatte tid.

Tilbudsdemonstrationen indgår som en del af ordregives evaluering af delkriterium 3 ”Managementværktøj” i forhold til, at ordregiver vægter det positivt, værktøjerne er intuitive i brug, og at graden af simplicitet er høj samtidig med, at funktionaliteten har et tilstrækkeligt niveau i forhold til at varetage den daglige drift af løsningen så ressourcebesparende så muligt.

Det skal fremhæves, at demonstrationen kun må omhandle det skriftligt tilbudte beskrevet af tilbudsgiver i kontraktbilag B, punkt 4.1, delkriterium 3. Demonstrationen må derfor ikke omhandle elementer, der ikke fremgår af tilbudsgivers tilbudsbesvarelse i kontraktbilag B – tilbudsbesvarelse.

Ordregiver forventer, at der afholdes ét forhandlingsmøde, der gennemføres på dansk.

Forhandlingen forventes gennemført som et kortvarigt forløb, hvor der forhandles om forbedringer og præciseringer på baggrund af de indledende tilbud samt muligheden for at optimere udbudsmateriale.

Ordregiver vil ikke yde vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgningen skal bestå af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer jf. udbudsbetingelsernes punkt 2.1.1 skal oplyses. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger, andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

Ansøger udfylder ESPD’et i TrueTender ved at klikke på ikonet ”+” under ”ESPD dokumenter” i henhold til de efterspurgte oplysninger i punkt 2.1.1. Dokumentet kan gemmes undervejs ved at klikke på ”Gem ESPD”.

Evt. andre enheder eller deltagere i sammenslutninger skal ligeledes aflevere ESPD. Disse tilføjes til udbuddet via mail-funktionen i boksen ”ESPD dokumenter” ved at klikke på det blå kuvert-ikon. Herefter fremkommer en tekstboks, hvor navn samt mailadresse på underleverandører udfyldes, hvorefter der trykkes ”send link til underleverandør”.

Tilbudsgiver henvises i denne forbindelse til kapitel 3 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning "ESPD vejledning: "ESPD - Dokumentation og e-Certis”, der trin for trin beskriver, hvordan ESPD udfyldes korrekt.

Såfremt en sammenslutning (eksempelvis et konsortium) søger om prækvalifikation skal dette oplyses under ESPD del ll, punkt A. Herudover skal samtlige deltagere i sammenslutningen, udfylde et særskilt og for den enkelte deltager i sammenslutningen individuelt ESPD.

I forbindelse med den endelige dokumentation skal sammenslutningen endvidere være opmærksom på at vedlægge en erklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave, samt

bekræfter, at de hæfter solidarisk, ubetinget og direkte med et selskab, som efter tildeling måtte blive stiftet med henblik på udførelse af den tildelte opgave.

Sammenslutningen kan anvende bilag 2 – erklæring om fælles hæftelse, men må tillige anvende eget bilag såfremt det bekræfter ovenstående hæftelse.

Ansøger kan i forbindelse med afgivelse af ansøgning basere sig på andre enheders (virksomheders) tekniske og/eller faglige formåen. Ansøger skal angive, hvorvidt dette er tilfældet i ESPD del ll, punkt C. Der skal vedlægges et særskilt udfyldt ESPD med de oplysninger, der anmodes om i del ll, punkt A og B, del lll samt del IV, for hver enhed, som ansøger baserer sig på. Del IV skal udfyldes for så vidt angår de forhold, som ansøger baserer sin egnethed på.

I forbindelse med den endelige dokumentation, skal ansøger endvidere være opmærksom på, at vedlægge en støtteerklæring, hvormed de andre enheder erklærer at stille alle nødvendige ressourcer til rådighed for ansøger i forbindelse med løsning af opgaven. De andre enheder skal desuden på ordregivers opfordring

fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 144, stk. 4 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et i forbindelse med prækvalifikationen.

Ansøger kan anvende bilag 1 – støtteerklæring, men må tillige anvende eget bilag såfremt det bekræfter ovenstående.

Ansøger skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

— Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør

— Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

— Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

— Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

Ansøger skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde:

— Punkt A: Grunde vedr. straffedomme

— Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er

udestående betalinger oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses

— Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

Ansøger skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er ordregiver forpligtet til at udelukke ansøgeren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.

Ansøger skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

— Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1

— Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2

— Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3

— Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4

— Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5

— Uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6.

Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere ansøgninger ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige

tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. Såfremt dette ikke kan godtgøres, forbeholder ordregiver sig ret til at afvise sådanne ansøgere.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes anføre de op til fem (5) referencer, som tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud. Se nærværende bekendtgørelses del II 2.9 i forhold til, hvad ordregiver forstår som en ”sammenlignelig” reference.

1) Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer ordregiver alene på de fem (5) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer ordregiver (hvor relevant) på referencerne med nyeste startdato.

2) Ansøger trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere referencer.

3) Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb.

4) Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end tre (3) år før ansøgningsfristen.

5) For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som ansøger har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

Referencerne bedes indeholde følgende:

1) Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer).

2) Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne.

3) Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. For referencer som endnu ikke er afsluttet efterlades feltet ”Slutdato” blankt/tomt.

4) Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Ansøger har mulighed for at vedlægge supplement til besvarelsen, der ikke kan indeholdes i ESPD’et, f.eks. i form af billeder og illustrationer mv.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder regulering af bodsbestemmelser, forsikringsbestemmelser, misligholdelsesbeføjelser mm.

Kontraktens punkt 8 indeholder regulering af miljø, etik og socialt ansvar.

Kontraktens punkt 3.4 indeholder en serviceaftale.

Der henvises i øvrigt til kontrakten.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/06/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger/tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle spørgsmål skal stilles i TrueTender ved at klikke på ikonet ”+” under ”Spørgsmål”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til ordregiver.

Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade spørgsmål/svar-dokumentet under ”Udbudsdokumenter”.

Det er ansøgers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i systemet.

I henhold til tidsplanen vil spørgsmål modtaget inden de angivne spørgefrister blive besvaret af ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets

karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end syv (7) dage inden henholdsvis ansøgningsfristen og tilbudsfristerne vil som udgangspunkt ikke blive besvaret i den pågældende fase.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af TrueTender skal stilles til supporten: 79 30 78 33 eller kundecenter@truelink.dk

I forlængelse af underretning om prækvalifikationen skal ansøger, andre enheder og sammenslutninger, på

ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et i forbindelse med prækvalifikationen.

I udbudsbetingelsernes punkt 3.1.1, 3.1.2 og 3.1.3 beskrives det, hvorledes denne dokumentation skal fremlægges.

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode ansøger, sammenslutningens deltagere eller andre enheder om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4.

Hvis ansøger, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i orm af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde ofplysninger fra:

— Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

— Skatteforvaltningen

— ATP

— Politiet (Kriminalregistret)

— Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles på følgende hjemmeside: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af serviceattesten, som fastsat af ordregiver i opfordringsskrivelsen.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til e-Certis kan hentes under følgende link:

https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/05/2020

Send til en kollega

0.047