23948sdkhjf

Sådan vil Erhvervsstyrelsen kontrollere elektronik-producenterne

Omkring 10 danske elektronik-producenter, der eksporterer produkter omfattet af dual use forordningen, kan næste år se frem til at bruge en arbejdsdag på at blive kontrolleret af to medarbejdere fra Erhvervsstyrelsen.

Kontrolbesøgene varsles en måned i forvejen, oplyser Erhvervsstyrelsen i en række skriftlige svar til Electronic Supply. Svarene kan ses i deres fulde længde nederst i denne artikel.

Udmeldingen om udførelsen af kontrolbesøg er en direkte konsekvens af den lov, som Folketinget vedtog 26. november 2020. Loven giver også Erhvervsstyrelsen mulighed for at udføre uvarslede kontrolbesøg hos virksomheder, der ikke samarbejder med styrelsen.

Erhvervsstyrelsen gav sidste år 595 individuelle eksporttilladelser fordelt på flere forskellige virksomheder. Den opgave udføres af fem-seks medarbejdere.

Fakta om dual use produkter:

Produkters funktion og anvendelsesmuligheder er afgørende for, om det kræver en særlig tilladelse at eksportere dem.

Nogle produkter kan både bruges til civile og militære formål. Den slags produkter kaldes dual-use produkter.

EU's kontrolliste indeholder de dual-use produkter, som kræver en eksporttilladelse.

Kilde:
eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk

Loven, der træder i kraft 1. januar 2021, tilfører Erhvervsstyrelsen 1,5 årsværk, der skal bistå med at løfte opgaven.

Tryk på Erhvervsstyrelsen
Udsigten til både varslede og især de uvarslede kontrolbesøg har givet anledning til usikkerhed i dele af branchen og hos Dansk Industri som forventer, at der vil komme et øget tryk på myndighederne fra virksomhederne.

DI forudser, at virksomhederne i højere grad vil henvende sig hos Erhvervsstyrelsen for at få verificeret, at de har tolket reglerne korrekt og ikke eksporterer ulovligt.

Electronic Supply har via en aktindsigt hos Erhvervsstyrelsen fået oplyst, at man i 2015 foretog fire varslede kontrolbesøg. Man blev herefter opmærksom på, at der ikke var lovhjemmel til kontrolbesøg og har således ikke udført kontrolbesøg siden.

Læs Erhvervsstyrelsens svar på Electronic Supplys spørgsmål her:

Hvad kan virksomhederne forvente fra Erhvervsstyrelsens side fra januar 2021

- Virksomhederne kan forvente, at Erhvervsstyrelsen i højere grad rækker ud til dem og går i dialog om, hvordan de bedst sikrer, at gældende regler overholdes.

- Dette gøres ved at indhente oplysninger fra virksomhederne og vurdere om virksomhedens grad af compliance giver anledning til at give målrettet vejledning til den konkrete virksomhed.

- I det omfang Erhvervsstyrelsen, i forbindelse med kontrolaktiviteter, konstaterer grove overtrædelser af reglerne, vil Erhvervsstyrelsen overdrage sagen til politiet med henblik på videre efterforskning. 

Hvad kommer den nye lovhjemmel til at betyde for Erhvervsstyrelsens muligheder for at løse opgaven med eksportkontrol?

- Erhvervsstyrelsens tilsyns- og kontrolmuligheder var forud for den nye lovhjemmel relativt begrænsede.

- Erhvervsstyrelsen havde f.eks. ikke mulighed for at foretage kontrolbesøg hos virksomhederne for at påse, om virksomhederne generelt overholder reglerne på området for dual-use eksportaktiviteter eller aktiviteter, der falder ind under sanktionsbestemmelser i EU’s sanktioner overfor tredjelande.

- Erhvervsstyrelsen får fra den 1. januar 2021 mulighed for at indkræve alle nødvendige oplysninger og får mulighed for at foretage kontrolbesøg hos virksomhederne som led i varetagelsen af styrelsens tilsyns- og kontrolopgaver på disse områder.

- Hermed øges Erhvervsstyrelsens kontrolmuligheder væsentligt. 

Hvor mange medarbejdere beskæftiges på området med eksportkontrol omfattet af dual use forordningen? Og tilføres der yderligere ressourcer?

- I Erhvervsstyrelsen er der cirka 5-6 medarbejdere, som arbejder med eksportkontrol. 

- Der bliver tilført 1,5 årsværk til Erhvervsstyrelsen til at løfte opgaverne med den nye kontrolhjemmel. Det fremgår af det vedtagne lovforslag. 

Hvor mange virksomheder holder i øje med?

- Erhvervsstyrelsen holder som udgangspunkt øje med alle virksomheder, der eksporterer produkter omfattet af dual-use forordningen og har aktiviteter omfattet af EU-sanktioner.

- Styrelsen har dog ikke præcise tal for, hvor mange virksomheder det udgør, da det hele tiden ændrer sig. Eksempelvis eksporterer visse virksomheder løbende produkter med dobbelt anvendelse, mens andre kun foretager enkelte eksporter, hvor der er behov for eksporttilladelse.

- I 2019 blev der givet 595 individuelle tilladelser, som fordelte sig på flere forskellige virksomheder. 

Hvor mange kontrolbesøg regner Erhvervsstyrelsen med at udføre?

Der forventes at blive gennemført cirka 10 årlige kontrolbesøg.

Hvordan vil et varslet kontrolbesøg finde sted? 

- Det er styrelsens forventning, at et kontrolbesøg vil blive varslet ca. en måned før, det skal gennemføres.

- Det vil i videst mulig udstrækning blive planlagt i dialog med virksomheden for at sikre, at der på dagen for kontrolbesøget er de rigtige personer til stede hos virksomheden til at besvare Erhvervsstyrelsens spørgsmål.

- Det kunne eksempelvis være en compliance manager eller anden eksportansvarlig.

- Erhvervsstyrelsen vil fysisk komme på besøg hos virksomheden med to medarbejdere som udgangspunkt.

- Et kontrolbesøg kan forventes at tage en arbejdsdag, men vil efter omstændighederne kunne afvikles hurtigere. Virksomheden er forpligtet til at hjælpe Erhvervsstyrelsen i forbindelse med kontrolbesøget, herunder udlevere relevante oplysninger, give adgang til erhvervsmæssige lokaler og transportmidler samt bistå vedkontrolbesøg m.v. Dette fremgår også af den nye bestemmelse § 1 f, stk. 3 i bemyndigelsesloven på området. 

I hvilke situationer vil et uvarslet kontrolbesøg komme på tale? 

- Erhvervsstyrelsen vil foretage uvarslede kontrolbesøg på samme måde som beskrevet ovenfor i svaret til spørgsmålet om varslede kontrolbesøg.

- Uvarslede kontrolbesøg vil alene blive anvendt i tilfælde, hvor Erhvervsstyrelsen vurderer, at formålet med kontrolbesøget ville blive forspildt, hvis kontrolbesøget blev varslet på forhånd.

- Det kan eksempelvis være i en situation, hvor en tilsynsbelagt virksomhed undtagelsesvist nægter Erhvervsstyrelsen adgang til virksomheden i forbindelse med et varslet kontrolbesøg, eller virksomheden vanskeliggør et planlagt kontrolbesøg.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.125